Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

171/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

171/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. júna 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 96d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za slovami „§ 41 ods. 2 písm. e)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 49 ods. 3, § 51 ods. 6“.
2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak bolo dieťa, ktoré podľa § 51 ods. 6 zákona musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny, prijaté do centra počas mimoriadnej situácie, lehotu na jeho zaradenie do profesionálnej náhradnej rodiny podľa § 51 ods. 6 zákona možno predĺžiť o dva týždne.“.
3. V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)“.
4. V § 6 ods. 1 sa za slová „druhého bodu zákona“ vkladá slovo „alebo“.
5. V § 8 ods. 1 sa slovo „neumožní“ nahrádza slovami „môže v rozsahu nevyhnutnom na
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore