dnes je 19.7.2024

Input:

172/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949

č. 172/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. června 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 2. února 1949, č. 33 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtového zákona):
§ 1.
Výše prostředků určených státním rozpočtem (dále jen „úvěry“) k úhradě výdajů určitého druhu (§ 2, věta první rozpočtového zákona), je, pokud z rozpočtového zákona neplyne jinak, hranicí pro uhrazování výdajů. Úvěry mohou však býti plně vyčerpávány jen, pokud toho je nezbytně třeba.
§ 2.
(1) Za nutné potřeby podle § 2, věty druhé rozpočtového zákona lze považovati jen takové potřeby, jejichž neodkladného uspokojení vyžaduje plnění zákonných závazků nebo jiných nezbytných úkolů státu, zejména zabezpečení nerušeného chodu státní správy. Nutnost potřeby se především posuzuje s hlediska zájmu celého státu, nikoliv jen s hlediska dotčené jeho oblasti nebo dotčeného oboru veřejné správy.
(2) Úvěrů povolených pro určitý účel se smí použíti, i když jsou splněny podmínky stanovené v § 2 rozpočtového zákona, jen ve výši nezbytně potřebné k dosažení tohoto účelu. To platí také o uvolňování zúčtovatelných záloh, jež mohou býti povolovány jen v mezích příslušných předpisů a ve výši potřebné pro příslušný účel a jichž lze použíti jen do 31. prosince 1949, po případě, jde-li o výdaje uvedené v § 10, větě druhé rozpočtového zákona, do 28. února 1950.
§ 3.
Návrh ústředních úřadů na opatření dodatečného souhlasu Národního shromáždění podle ustanovení § 8 rozpočtového zákona k výdajům, které nemohou býti uhrazeny některým ze způsobů uvedených v §§ 4 až 7 rozpočtového zákona, jest dodati ministerstvu financí nejpozději do konce dubna 1950.
§ 4.
(1) Za opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a svými důsledky zatěžují rozpočty příštích let a k nimž jest třeba vyžádati si předem souhlasu ministra financí (§ 9 rozpočtového zákona), se považují, pokud nejde o opatření podle zákonných předpisů, zejména zřizování fondů, zřizování nových honorovaných docentur a lektorátů na vysokých školách, rozšiřování úřadů a orgánů veřejné správy, zřizování po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv a vydávání nových periodických tiskovin, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo zvýšený náklad pro státní pokladnu.
(2) Výpočet nákladů podle § 9, odst. 3 rozpočtového zákona musí býti připojen nejen k návrhům zákonů a nařízení tam uvedených, ale i k návrhům všech administrativních opatření, jejichž uskutečnění by způsobilo výdaje pro státní pokladnu. V tomto výpočtu nákladů jest uvésti nejen podrobný výpočet očekavatelného nákladu v běžném roce, ale i přesné údaje o očekavatelném nákladu, který navržené opatření bude míti nebo by mohlo míti v letech pozdějších. Návrh nového zdroje příjmů podle § 9, odst. 3, věty druhé rozpočtového zákona jest obdobně opatřiti podrobným číselným výpočtem výnosu tohoto zdroje příjmu.
§ 5.
(1) Za použití povolených úvěrů podle § 10, věty prvé rozpočtového zákona se pokládá poukaz peněz platebním poukazem