dnes je 2.10.2023

Input:

174/1950 Sb., Zákon o dražbách mimo exekuci, platné do 30.4.2000

č. 174/1950 Zb.
[zrušené č. 527/2002 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o dražbách mimo exekuci.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
(1) Zákon upravuje veřejné dražby, zvláštními předpisy dovolené nebo nařízené, pokud se neprovádějí v řízení exekučním, a veřejné dražby prováděné na žádost vlastníka (dále jen „dražby“).
(2) Provádění dražeb má zabránit neodůvodněným hospodářským ztrátám, nesmí však sloužit soukromému zisku a být v rozporu s plněním jednotného hospodářského plánu.
§ 2.
Účast na dražbách.
(1) Dražby nesmějí být omezeny na jednotlivě sezvané účastníky; omezení na okruh osob vymezený stejnou podnikatelskou činností nebo jiných společným znakem je však přípustné.
(2) Osoby, které jsou vyloučeny z účasti na soudních dražbách, jsou v témže rozsahu vyloučeny z dražeb podle tohoto zákona.
§ 3.
Předmět dražby.
(1) Dražit lze věci movité a s výjimkou práv věcných i práva.
(2) Socialistické právnické osoby mohou až do zahájení dražby převzít věci a práva prodávané dražbou za odhadní cenu; ministr vnitřního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry vyhláškou uveřejněnou v úředním listě, které věci nebo práva a jakým způsobem mohou být takto převzaty, po případě, které věci nebo práva jsou z dražby vyloučeny vůbec nebo s jakým omezením je přípustný jejich prodej, zejména pokud jde o věci nebo práva, které mají úředně stanovenou cenu.
§ 4.
Příslušnost.
Dražby provádějí zpravidla místní národní výbory a národní nebo komunální podniky; které jiné orgány nebo podniky mohou provádět dražby, jakož i vymezení oprávnění jednotlivých orgánů a podniků stanoví ministr vnitřního obchodu vyhláškou vydanou v dohodě se zúčastněnými ministry a uveřejněnou v úředním listě.
§ 5.
Odhad.
(1) Věci a práva prodávané dražbou musí být před dražbou odhadnuty, pokud nemají úředně stanovenou cenu.
(2) Odhad provádí znalec, pokud možno stálý přísežný znalec soudní.
§ 6.
Dražební vyhláška.
(1) Konání dražby se oznámí dražební vyhláškou. V ní se uvede zejména místo a čas konání dražby, označení předmětu dražby a údaj, kdy a kde lze předmět dražby prohlédnout.
(2) Dražební vyhláška se vyhlásí způsobem v místě obvyklým; mimo to se doručí vlastníku věci, je-li znám.
Konání dražby.
§ 7.
(1) Dražba má být stanovena zpravidla tak, aby od uveřejnění vyhlášky do jejího konání uplynulo 15 dnů.
(2) Od dražby lze upustit nejpozději při jejím zahájení.
§ 8.
Dražbu koná osoba pověřená orgánem nebo podnikem provádějícím dražbu.
§ 9.
Věci se draží jednotlivě; soubory věcí lze dražit vcelku.
§ 10.
Vlastník věcí ani osoba konající dražbu nesmějí dražit a nikdo nesmí dražit pro ně.
§ 11.
Při vyvolání věci se uvede její odhadní cena, po případě cena úředně stanovená a nejnižší podání.
§ 12.
Nejnižší podání činí dvě třetiny odhadní nebo úředně stanovené ceny; u věcí podléhajících zkáze může činiti i méně.
§ 13.
Draží se, dokud dražitelé činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí vyzvání podáno více, oznámí osoba konající dražbu ještě jednou poslední podání a přiklepne věc dražiteli, který podal nejvíce.
§ 14.
(1) Vydražená věc se vydá vydražiteli, jen bude-li ihned