dnes je 8.12.2023

Input:

177/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, platné do 4.3.1992

č. 177/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 4. září 1964,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství stanoví podle § 77 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty k provedení § 38 odst. 3 písm. c) a § 63 odst. 4:
Kdy se ustanovení zákona o zrušení práva užívat byt z důvodů nadměrnosti nepoužije
§ 1
(k § 38 odst. 3 písm. c))
Zrušení práva užívat byt pro nadměrnost se nepoužije:
(1) Na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění a bez základního příslušenství (bez koupelny, popř. koupelnového nebo sprchovacího koutu a splachovacího záchodu nebo se společnou koupelnou, popř. koupelnovým nebo sprchovacím koutem a společným splachovacím záchodem), jakož i na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění, které byly rozděleny rozhodnutím bytového orgánu bez stavebních úprav, pokud nemají vlastní splachovací záchod nebo vlastní koupelnu1) a národní výbor nerozhodne o jejich sloučení.
(2) U bytů, jejichž jednotlivé místnosti mají obytnou plochu větší než 25 m2 a nejsou ústředně nebo dálkově vytápěny, se do úhrnu podlahové plochy obytných místností pro stanovení nadměrnosti započítává pouze úhrn podlahové plochy jednotlivých místností do 25 m2.
§ 2
(1) Uživatelům bytů, které se stanou nadměrnými na základě ustanovení § 38 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, umožní národní výbor uskutečnit výměnu bytu podle ustanovení § 29, a to do 3 měsíců od vzniku nadměrnost bytu.
(2) Jestliže uživatel bytu během 3 měsíců výměnu neuskuteční nebo ji alespoň nenavrhne, může národní výbor zrušit právo užívat byt podle ustanovení § 38.
Zjišťování podlahové plochy obytných a vedlejších místností bytu
§ 3
(k § 63 odst. 4)
(1) Do úhrnu podlahové plochy obytných místností bytu se započítává i plocha zabraná kuchyňskou linkou, kamny nebo jinými topnými tělesy, plocha arkýřů a dále plocha výklenků, jsou-li alespoň 1, 20 m široké, 2, 00 m vysoké a 30 cm hluboké. Nezapočítává se plocha okenních výklenků a dveřních ústupků a plocha nábytku vestavěného přímo do zdi. U bytů o jediné obytné místnosti se plocha kuchyňského koutu započítává do obytné plochy celé místnosti, pokud tento není úplně stavebně oddělen od obytné místnosti.
(2) Má-li místnost zkosený strop pod 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.
§ 4
U nové bytové a experimentální výstavby se započítává do úhrnu podlahové plochy obytných místností i plocha ložnic a dětských pokojíků o výměře menší než 8 m2, pokud jsou postaveny podle schválených typových podkladů, jejich variant, popřípadě výjimek stanovených orgány schvalujícími typové projekty.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Vedoucí Ústřední správy
 
pro rozvoj místního hospodářství:
inž. Gašparik v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Vlastní koupelna nebo vlastní splachovací záchod nesmí být přístupné ze společných prostor bytu rozděleného bez stavebních úprav.