Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

18/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého

18/2018 F. s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74 (oznámenie č. 27/2016 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona.“.
2. § 9 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
„(28) Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa odseku 12 písm. h). Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu v súlade s osobitným predpisom6ba príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje podľa odseku 12 písm. d) 12. bodu a v účtovnej závierke sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť. Pri predaji virtuálnej
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore