dnes je 9.12.2023

Input:

183/1960 Sb., Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků, platné do 31.12.1964

č. 183/1960 Zb.
[zrušené č. 199/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury
ze dne 9. prosince 1960
o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
Potřeby dalšího rozvoje vědy a výzkumu vyžadují, aby v letech 1961 - 1965 byly stavy kvalifikovaných vědeckých pracovníků v celostátním průměru více než zdvojnásobeny. Aby bylo možno zabezpečit splnění tohoto úkolu, je třeba zdokonalit dosavadní organizaci výchovy vědeckých pracovníků v aspirantuře i mimo aspiranturu a co nejúčelněji využít všech dosažitelných možností pro výchovu. Za tím účelem stanoví president Československé akademie věd a ministr školství a kultury podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákona č. 53/1957 Sb. a podle § 22 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., v dohodě s ministrem financí, Ústřední radou odborů, předsedou Státního úřadu sociálního zabezpečení, Státní komisí pro vědecké hodnosti a vedoucími ostatních zúčastněných ústředních úřadů a orgánů a předsednictvem Československé akademie zemědělských věd toto:
Účel a formy výchovy nových vědeckých pracovníků
§ 1
Účelem výchovy nových vědeckých pracovníků, organizované podle této vyhlášky, je připravit pro vědeckovýzkumná pracoviště a vysoké školy dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků s hodností kandidáta věd, přesvědčených stoupenců marxisticko-leninského světového názoru, aktivně se podílejících na úsilí našeho pracujícího lidu o všestranný rozvoj naší společnosti a o její postupný přechod ke komunismu.
§ 2
Předpoklady pro výchovu nových vědeckých pracovníků se vytvářejí již na školách, kde jsou vyhledáváni žáci a studenti nadaní pro teoretickou činnost a kde je též podněcován jejich zájem o vědeckou práci. Vědeckovýzkumná pracoviště spolupracují s vysokými školami v péči o talentované studenty vyšších ročníků, zapojují je do vědeckovýzkumných prací a umisťují na svých pracovištích absolventy vysokých škol doporučené fakultami pro výzkum.
§ 3
(1) Výchova nových vědeckých pracovníků se organizuje v těchto základních formách:
a) vědecká aspirantura řádná, externí nebo jednoroční,
b) vědecká příprava vybraných pracovníků vědeckovýzkumných pracovišť na školících pracovištích a vybraných aspirantů na vysokých školách přímo při práci na plánovaných výzkumných úkolech.
(2) Výchova v obou uvedených formách se zakončuje vypracováním disertační práce.1)
(3) Výchova se organizuje v oborech, v nichž lze získat vědeckou hodnost.2)
§ 4
(1) Externí aspiranti, vybraní pracovníci vědeckovýzkumných pracovišť a vybraní asistenti vysokých škol [§ 3 odst. 1 písm. b)] mohou být přijati k půlročnímu až dvouletému studijnímu pobytu na vědeckovýzkumných pracovištích za účelem speciálního výcviku ve vědecké práci nebo ve výrobě a provozu za účelem praxe (§ 19).
(2) K půlročnímu až dvouletému studijnímu pobytu na vědeckovýzkumných pracovištích mohou být přijati též pracovníci připravující se k nabytí vědecké kvalifikace mimo uvedené formy výchovy.