dnes je 8.12.2023

Input:

19/1947 Sb., Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic

č. 19/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 1947
o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vojenskými gážistkami z povolání mohou býti ustanoveny nebo jako délesloužící poddůstojnice mohou býti přijaty podle ustanovení tohoto zákona na podkladě dobrovolné přihlášky:
a) příslušnice československé branné moci (§ 1 zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 14 Sb., o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci),
b) ženy, které byly z československé branné moci propuštěny (§ 3, odst. 1 zák. č. 14/1946 Sb.),
c) československé státní občanky, vyjma ženy národnosti německé nebo maďarské, které se dobrovolně přihlásily do některé spojenecké armády a konaly v ní vojenskou službu v době druhé světové války,
d) ženy-partyzánky (§ 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem „Československý partyzán“).
§ 2.
K ustanovení vojenskou gážistkou z povolání nebo k přijetí za délesloužící poddůstojnici se vyžaduje zásadně splnění podmínek platných pro ustanovení vojenským gážistou z povolání nebo pro přijetí za délesloužícího poddůstojníka.
§ 3.
(1) Pokud z tohoto zákona nevyplývá jinak, nabývají ženy ustanovením vojenskými gážistkami z povolání nebo přijetím za délesloužící poddůstojnice téhož postavení jako vojenští gážisté z povolání nebo délesloužící poddůstojníci; vztahují se na ně s odchylkami uvedenými v § 4 všechny služební, kázeňské a kárné předpisy a podléhají vojenské trestní soudní pravomoci.
(2) Z doby dosud strávené v činné službě vojenské nebo ve službě v partyzánské jednotce se pokládá doba šesti měsíců za službu presenční.
(3) Vojenským gážistkám z povolání přísluší výchovné a délesloužícím poddůstojnicím přísluší měsíční příspěvek na jejich vlastní děti, které jsou prokazatelně svou výživou zcela na ně odkázány,, není-li jiné osoby k výživě povinné a schopné. Nepřísluší-li jim výchovné nebo měsíční příspěvek na děti, může ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem financí v případech hodných zvláštního zřetele povoliti přiměřený příspěvek až do výše výchovného, po případě měsíčního příspěvku na děti, není-li jiné osoby k výživě dítěte povinné a schopné.
(4) Ustanovení § 145 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), platí obdobně pro délesloužící poddůstojnice.
§ 4.
(1) Povinnost k činné službě žen, které se podle tohoto zákona stanou vojenskými gážistkami z povolání nebo délesloužícími poddůstojnicemi, se řídí příslušnými předpisy pro vojenské gážisty z povolání, po případě pro délesloužící poddůstojníky. Ministr národní obrany může v případech hodných zvláštního zřetele propustiti vojenské gážistky nebo délesloužící poddůstojnice ze závazku k další činné službě i bez vrácení částek vynaložených na jejich výcvik nebo zdokonalení podle § 17, odst. 2 branného zákona.
(2) Branná povinnost vojenských gážistek z povolání, přeložených do výslužby, trvá do konce roku, v němž vojenské