dnes je 21.7.2024

Input:

19/1951 Sb., Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, platné do 31.12.1965

č. 19/1951 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1951
o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Je-li toho třeba k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání nebo k zajištění zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v úředním listě upraviti v hospodářském podnikání v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě oblasti rozvržení denní a týdenní pracovní doby.
§ 2.
Pokud to stanoví vyhláška uvedená v § 1, mohou krajské národní výbory uložiti osobám odpovědným za vedení závodu, aby přesunuly pravidelnou pracovní dobu na jinou denní nebo noční dobu nebo na dny pracovního klidu.
§ 3.
Je-li v důsledku úpravy podle § 1 nebo opatření podle § 2 třeba přechodně pracovat v době noční, mohou býti po tuto dobu zaměstnávány při noční práci také ženy starší 18 let. Je-li z téhož důvodu třeba pracovati v sobotu odpoledne, mohou býti toho dne po 14. hodině zaměstnávány ženy i v továrních závodech.
§ 4.
Osoby odpovědné za vedení závodu projednají opatření podle §§ 1 a 2 se závodním zastupitelstvem zaměstnanců a seznámí zaměstnance s jejich obsahem a významem.
§ 5.
Vládní nařízení č. 79/1950 Sb., o úpravě pracovní doby k zjištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, se zrušuje.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy a vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.