dnes je 9.12.2023

Input:

19/1959 Sb., Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání, platné do 30.6.1964

č. 19/1959 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. března 1959
o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 11 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 17/1959 Sb.:
§ 1
Zaměstnanci I. pracovní kategorie mladšímu 60 let a zaměstnanci II. nebo III. pracovní kategorie mladšímu 65 let (ženě mladší 60 let), kteří po splnění podmínek pro vznik nároku na starobní důchod stanovených v § 9 zákona konají
a) zaměstnání I. pracovní kategorie, náleží starobní důchod v plné výši, nejvýše však 1200 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;
b) zaměstnání II. pracovní kategorie, náleží jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 600 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;
c) zaměstnání III. pracovní kategorie, se zvyšuje nárok na starobní důchod za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož by byl tento důchod vyměřen ke dni splnění podmínek stanovených v § 9 zákona. Místo tohoto zvýšení náleží zaměstnanci, požádá-li o to, ode dne podání žádosti jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 400 Kčs měsíčně. Zaměstnanec může změnit svou žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku po jejím podání.
§ 2
(1) Po dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, po dosažení věku 60 let, náleží zaměstnancům uvedeným v § 1 starobní důchod v plné výši, nejvýše však měsíčně 1400 Kčs, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie, 1200 Kčs, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie, a 1000 Kčs, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie; to platí též pro poživatele starobního důchodu, na nějž vznikl nárok do 30. září 1956.
(2) Po dosažení věku uvedeného v odstavci 1 se zvyšuje nárok na starobní důchod za každý další rok zaměstnání o 2 %, 1,5 % nebo 1 % průměru hrubých ročních výdělků, které měl důchodce po dosažení tohoto věku, a to podle toho, v které pracovní kategorii byl v té době zaměstnán; stejně se zvyšuje nárok na starobní důchod zaměstnanci, jemuž tento nárok vznikl až po dosažení věku 65 let (§ 9 odst. 2 zákona).
§ 3
Do nejvyšších částek uvedených v § 1 písm. a) a § 2 se započítávají nároky z dřívějšího veřejného penzijního zaopatření a důchody z penzijního nadlepšení, nikoliv však výchovné a zvýšení důchodu pro bezmocnost.
§ 4
(1) Zvýšení důchodu podle § 1 se provede po