Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

19/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

19/2018 F. s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 8 písmeno q) znie:
„q) prebiehajúce a hroziace súdne spory,“.
2. V § 23 odsek 3 znie:
„(3) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, pri ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadňuje najmä
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické zastaranie majetku a morálne zastaranie majetku,
d) zákonné obmedzenia alebo iné obmedzenia na používanie majetku,
e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.“.
3. V § 24 ods. 3 sa za slová „Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti“ vkladajú slová „a podiely v obchodnej spoločnosti“.
4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slovo „papiere“ vkladajú slová „a podiely“.
5. V § 34 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na osobitne vytvorenom analytickom účte k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje prírastok virtuálnej meny alebo úbytok virtuálnej meny. Úbytok virtuálnej meny do
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore