Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

194/2019 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

194/2019 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2015 bol v Rige prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu (oznámenie č. 186/2007 Z. z.). Za Slovenskú republiku bol dodatkový protokol podpísaný 14. septembra 2016 v Štrasburgu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1585 z 30. januára 2019.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 13. mája 2019. Ratifikačná listina bola uložená 16. mája 2019 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 2017 v súlade s článkom 10 ods. 2.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 3.
Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
Riga 22. októbra 2015
Členské štáty Rady Európy a ostatné zmluvné strany Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, signatárske štáty tohto protokolu,

uvedomujúc si, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi,
želajúc si ďalej posilňovať úsilie predchádzať a potláčať terorizmus vo všetkých jeho formách, v Európe a na celom svete, pri súčasnom rešpektovaní ľudských práv a platného práva,
pripomínajúc zakotvené ľudské práva a základné slobody, najmä v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokoloch, ako aj v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach,
vyjadrujúc svoje vážne obavy z hrozby, ktorú predstavujú osoby cestujúce do zahraničia na účel spáchania, prispievania alebo účasti na teroristických trestných činoch, alebo poskytujúce alebo prijímajúce výcvik na terorizmus na území iného štátu,
berúc do úvahy v tomto ohľade rezolúciu č. 2178 (2014) prijatú Bezpečnostnou radou Spojených národov na jej 7272. stretnutí 24. septembra 2014, najmä jej paragrafy 4 až 6,
uvedomujúc si, že je žiaduce doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu v niektorých ohľadoch,
dohodli sa takto:
Článok 1
Účel
Účelom tohto protokolu je doplniť ustanovenia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, otvorenému na podpis vo Varšave 16. mája 2005 (ďalej len „dohovor“), pokiaľ ide o trestnosť činov uvedených v článkoch 2 až 6 tohto protokolu, čím sa zvyšuje snaha strán pri predchádzaní terorizmu a jeho negatívnych účinkoch na plné uplatňovanie ľudských práv, najmä práva na život, prostriedkami prijatými na národnej úrovni a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s náležitým ohľadom na existujúce platné mnohostranné alebo dvojstranné zmluvy alebo dohody medzi zmluvnými stranami.
Článok 2
Účasť v organizácii alebo skupine na účel terorizmu
(1) Na účely tohto protokolu „účasťou v organizácii alebo skupine na účel terorizmu“ je účasť na aktivitách organizácie alebo skupiny na účel spolupodieľania sa na spáchaní jedného teroristického činu alebo viacerých teroristických činov organizáciou alebo skupinou osôb.
(2) Každá
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore