dnes je 25.7.2024

Input:

199/1948 Sb., Zákon o komunálních podnicích, platné do 31.12.1950

č. 199/1948 Zb.
[zrušené č. 167/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948
o komunálních podnicích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1.
Komunální podniky.
Komunální podniky jsou národním majetkem v rukou svazků lidové správy (v komunálním vlastnictví obcí, okresů nebo krajů podle § 149, odst. 2 ústavy Československé republiky). Zřizují a spravují se podle ustanovení tohoto zákona.
Komunální podniky zřízené z podnikového majetku svazků lidové správy.
§ 2.
(1) Z majetku svazků lidové správy, který je nebo bude určen jejich podnikatelské činnosti (podnikový majetek), pokud nebude podle platných předpisů znárodněn, zřídí se komunální podniky nebo se takový majetek do nich začlení.
(2) Vláda stanoví nařízením hospodářské a právní znaky, podle nichž se má určitá majetková podstata považovat za podnikový majetek podle tohoto zákona. Dále může stanoviti, že jako komunální podniky budou spravovány i některé jiné majetkové podstaty ve vlastnictví svazků lidové správy, jimiž národní výbory plní vedle podnikatelské činnosti také správní úkoly. Konečně může vláda nařízením stanovit, za jakých předpokladů a jakým způsobem má nebo může podnikový majetek svazků lidové správy být vyňat z dosahu tohoto zákona.
(3) Majetek, jenž slouží účelům sociálním, zdravotním, nebo vzdělávacím, nebo jímž národní výbor plní své správní úkoly, může být začleněn do komunálního podniku nebo může ho být použito ke zřízení takového podniku jen za podmínky, že bude i nadále sloužit těmto účelům.
(4) Nájemní (pachtovní) smlouvu o majetku začleněném do komunálního podniku je možno vypověděti se zákonnou výpovědní lhůtou, nebyla-li smluvena lhůta kratší. O majetkově-právním vyrovnání svazků lidové správy s nájemcem (pachtýřem) platí přiměřeně ustanovení občanského práva o výpovědi nájemní (pachtovní) smlouvy při zcizení věci.
§ 3.
(1) Je-li na podniku nebo majetku vedle soukromých podílníků, ať osob fysických či právnických, majetkově zúčastněn svazek lidové správy aspoň stejným dílem jako souhrn ostatních podílníků, může být na žádost tohoto svazku soukromá majetková účast vyvlastněna za účelem začlenění do komunálního podniku nebo jeho zřízení.
(2) O žádosti za vyvlastnění se rozhodne podle ustanovení zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu. Vláda může nařízením stanoviti odchylky, pokud jde o příslušnost úřadů, lhůty vyvlastňovacího řízení a lhůty pro splatnost náhrady.
§ 4.
Komunální podniky zřízené ze znárodněného majetku.
(1) Znárodněného majetku přenechaného podniku lidové správy se použije ke zřízení komunálního podniku nebo se tento majetek do takového podniku začlení.
(2) Komunálním podnikům se mohou ze znárodněného majetku přenechati majetkové podstaty, které nejsou celostátního významu (např. slouží veskrze nebo převážně obyvatelstvu některého správního celku nebo využívají místních zdrojů surovin) a u nichž zároveň není národohospodářsky žádoucí, aby se jich využilo v rámci národních podniků.
(3) O tom, které jednotlivé podstaty znárodněného majetku budou podle ustanovení odstavce 2 přenechány komunálním