Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

2/2019 F.s., Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009261/2019-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

2/2019 F. s.
POKYN
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/009261/2019-441
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu“ (ďalej len „pokyn“).
Článok I.
Zúčtovanie kapitálových transferov (kategória 720)
1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapitálové transfery poskytnuté podnikateľským subjektom, príspevkovým organizáciám, neziskovým organizáciám, verejným vysokým školám a iným subjektom vedené na účtoch v Štátnej pokladnici rozpočtované v rozpočte na rok 2018, vrátane dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám.
2. Ústredný orgán štátnej správy (správca kapitoly) (ďalej len „ústredný orgán“) z podkladov za jednotlivé organizácie spracuje formulár „Finančné zúčtovanie za rok 2018“ (Príloha č. 1) podľa stanovenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu financií SR do 30. 6. 2019 (pokiaľ nie je v Pokyne uvedené inak) s uvedením mena a podpisom zodpovednej osoby.
3. Pri kapitálových výdavkoch je potrebné dodržať časové obmedzenie ich použitia podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.
4. Dotácie poskytnuté formou kapitálových transferov sa zúčtujú nasledovne:
a) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2016 a nebola doteraz zúčtovaná, je predmetom zúčtovania najneskôr za rok 2018 (Príloha č. 2),
b) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2017, zúčtuje sa v roku, ktorý nasleduje po roku jej úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý bola poskytnutá a to najneskôr za rok 2019.
Zúčtovanie prostriedkov z roku 2016 a 2017 presunutých do roku 2018 a zúčtovaných v tomto roku sa spracuje podľa formulára v prílohe č. 2.
Článok II.
Zúčtovanie bežných transferov (kategória 640)
1. Predmetom finančného zúčtovania sú bežné transfery poskytnuté podnikateľským subjektom, príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, verejným vysokým školám, občianskym združeniam, nadáciám a ostatným neziskovým právnickým osobám, súkromným školám a súkromným školským zariadeniam, cirkevným školám a cirkevným školským zariadeniam, cirkvám, ďalším organizáciám a subjektom v roku 2018, vrátane tých, ktoré boli poskytnuté po 1. auguste a možno ich v súlade s § 8 ods. 5 zákona o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore