dnes je 8.12.2023

Input:

20/1952 Sb., Vládní nařízení o rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol, platné do 29.4.1959

č. 20/1952 Zb.
[zrušené č. 24/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. května 1952
o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména průmyslu, vyžaduje, aby odborní pracovníci, vycházející z vysokých škol a z výběrových odborných škol, uplatňovali své odborné znalosti a schopnosti na místech, kde toho je třeba ke splnění úkolů státního národohospodářského plánu.
§ 2.
Absolventi vysokých škol a absolventi těch výběrových odborných škol, kteří jsou rozmisťovaní podle státního národohospodářského plánu, jsou povinni pracovat po dobu tří let v podnicích, úřadech, soudech, ústavech a jiných zařízeních (dále jen „podniky“), které jim na podkladě státního národohospodářského plánu určí ministerstvo školství, věd a umění, po případě ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, anebo jimi pověřené orgány. Toto ustanovení se vztahuje na absolventy ze školního roku 1951/1952 a let pozdějších (dále jen „absolventi škol“).
§ 3.
(1) Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy škol pracemi, pro které byli vyškoleni, a pečovat o jejich odborný a politický růst a o zajištění jejich vhodného ubytování. K úhradě nákladů spojených s nástupem zaměstnání poskytují podniky absolventům škol náhradu cestovních a stěhovacích výdajů obdobně podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
(2) Podniky nesmějí přijmout do zaměstnání absolventy škol, kteří pro ně nebyli určeni.
§ 4.
Ministerstva školství, věd a umění, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení. V těchto předpisech se též stanoví bližší podmínky, za kterých jsou podniky povinny zaměstnávat absolventy škol a kdy je lze výjimečně přemístit na jiná pracovní místa nebo zaměstnávat jinými pracemi, než pro které byli vyškoleni.
§ 5.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na absolventy škol pro zdravotnická povolání, škol pro výchovu sociálních pracovnic a škol pro výchovu pracovnic ve výživě, na absolventy škol uměleckého směru, fakult filosofických, historicko-filosofických, filologických, fakult pedagogických a pedagogických gymnasií, fakult bohosloveckých, na absolventy učitelského směru fakult přírodovědeckých a na absolventy škol vojenských.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Bacílek v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Kliment v. r.
Kopecký v. r.
Krajčír v. r.
Málek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Rais