dnes je 3.12.2023

Input:

20/1955 Sb., Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád), platné do 30.6.1960

č. 20/1955 Zb.
[zrušené č. 91/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. března 1955
o řízení ve věcech správních
(správní řád).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 odst. 1 a 3 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech.
ČÁST PRVNÍ
ZÁSADY ZŘÍZENÍ.
Oddíl 1.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je upravit řízení ve věcech správních, aby umožňovalo co nejdokonaleji plnit úkoly lidově demokratické státní správy, aby přispívalo k ochraně obecných zájmů i práv a oprávněných zájmů pracujících a socialistických organisací, aby napomáhalo upevnění socialistické zákonnosti a státní discipliny a aby vychovávalo k uvědomělé kázni.
§ 2.
Rozsah platnosti.
(1) Podle tohoto nařízení se postupuje v řízení, v němž rozhodují o právech nebo povinnostech účastníků řízení výkonné orgány národních výborů nebo jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány“). pokud však zvláštní předpisy upravují řízení ve věcech správních odchylně, postupuje se podle nich.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na trestní řízení správní.
Oddíl 2.
Základní pravidla řízení.
§ 3.
(1) Správní orgány využívají řízení k prohlubování svého spojení s lidem a k posilování důvěry pracujících v lidově demokratický státní aparát. V řízení postupují v těsné součinnosti s pracujícími, podporují jejich iniciativu a opírají se o jejich pomoc a podněty.
(2) Správní orgány se zabývají každou věcí svědomitě, odpovědně a bez jakéhokoli byrokratického, ledabylého nebo povýšeneckého postoje. Vyřizují ji s vědomím, že jejich hlavním úkolem je sloužit pracujícím, starat se o jejich potřeby a pečovat všestranně o jejich blaho.
§ 4.
Správní orgány vychovávají v řízení pracující k tomu, aby dobrovolně plnili své povinnosti v zájmu celku, vysvětlují význam svých opatření a mobilisují k aktivní účasti na jejich uskutečnění.
§ 5.
(1) Správní orgány zahajují řízení na návrh nebo z vlastního podnětu. Z vlastního podnětu zahájí řízení, vyžaduje-li to obecný zájem nebo ochrana práv a oprávněných zájmů pracujících a socialistických organisací.
(2) Při řízení postupují správní orgány v souladu se zákony a ostatními předpisy, s potřebami a zájmy pracujícího lidu a zajišťují práva a oprávněné zájmy pracujících a socialistických organisací. Řízení přizpůsobují v rámci předpisů okolnostem případu, aby splnilo svůj účel co nejdokonaleji a aby probíhalo co nejrychleji, nejjednodušeji a nejhospodárněji a bez zbytečného zatěžování pracujících.
(3) Správní orgány učiní vhodná opatření, aby v řízení nebylo porušeno státní, hospodářské nebo služební tajemství.
§ 6.
Správní orgány soustavně prověřují, zda způsob řízení odpovídá těmto základním pravidlům a zda vede k upevnění pořádku v jejich činnosti. Zjištěné závady důsledně odstraňují.
ČÁST DRUHÁ.
PRŮBĚH ŘÍZENÍ
Oddíl 1.
Obecná ustanovení.
§ 7.
Účastníci řízení.
(1) Správní orgán dbá toho, aby účastníci řízení byli jeho činnými spolupracovníky. Pečuje všestranně o to, aby účastníci neutrpěli v řízení újmu pro nedostatek znalostí předpisů a poskytuje jim potřebné poučení a pomoc.
(2) Účastníkům musí vždy dát příležitost, aby mohli v řízení uplatnit svoje