dnes je 2.12.2023

Input:

203/1964 Sb., Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, platné do 31.3.1997

č. 203/1964 Zb.
[zrušené č. 143/1998 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1964
o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Civilní letadla a jiné výrobky letecké techniky určené pro civilní letectví, které stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, podléhají státnímu odbornému dozoru v civilním letectví.
§ 2
Výrobci (projektanti) civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví (§ 1) jsou povinni předkládat orgánům státního odborného dozoru v civilním letectví k vyjádření projekty nových typů letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví, návrhy technických podmínek pro konstrukci a výrobu těchto typů, jakož i návrhy jejich změn, dávat jim potřebné podklady a vysvětlení a umožnit jim vyzkoušení zařízení, jež jsou podrobena jejich dozoru; vyjádření orgánů státního odborného dozoru v civilním letectví jsou pro ně závazná.
§ 3
Orgány státního odborného dozoru v civilním letectví jsou oprávněny:
a) zjišťovat, jsou-li při výrobě civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví dodrženy technické podmínky pro jejich konstrukci a výrobu;
b) ukládat provozovatelům civilních letadel a pozemních leteckých zařízení závazná opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu, a jestliže je to nutné, zakázat nebo omezit jejich použití;
c) nařídit přezkoušení členů posádek československých civilních letadel, jestliže byly u nich zjištěny závady v dodržování leteckých předpisů nebo vznikly pochybnosti o jejich způsobilosti;
d) požadovat od provozovatelů československých civilních letadel a leteckých pozemních zařízení údaje a podklady potřebné k výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví.
§ 4
(1) Státní letecká správa se zrušuje.
(2) Ministr dopravy se zmocňuje, aby pro výkon státního odborného dozoru v civilním letectví a pro výkon ostatních činností, jež dosud obstarávala Státní letecká správa, zřídil zvláštní organizace a blíže upravil jejich působnost.
§ 5
Zrušuje se vládní nařízení č. 53/1958 Sb., o zřízení Státní letecké správy, a vyhláška č. 146/1958 Ú. l., o působnosti Státní letecké správy a jejích organizačních složek.
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.