Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

207/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

207/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 158/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 zákona.
§ 2
Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch je uvedený v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
 
Gabriela Matečná v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 207/2019 Z. z.
SPÔSOB URČENIA VÝŠKY NÁJOMNÉHO K LESNÝM POZEMKOM ZA HOSPODÁRENIE V LESOCH
1. Definícia základných pojmov
Nájomné za lesné pozemky a za hospodárenie v lesoch je polovica dosiahnuteľného výnosu bežného hospodárenia v lese, ktorá sa vypočíta tak, že dosiahnuteľný výnos (alebo strata) sa delí rovnakým dielom medzi prenajímateľa a nájomcu.
Dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) je celkový očakávaný výnos hospodárenia v lese za vopred určené obdobie vypočítaný na základe nákladov a výnosov bežného hospodárenia v lese1) a pri dodržaní postupov správnej praxe prepočítaný na jeden rok so zohľadnením faktora času prostredníctvom úrokovej miery pre lesnícke projekty na území Slovenskej republiky.
Správna prax je súvislá postupnosť lesníckych opatrení, ktorá zahŕňa
a) zakladanie lesa, ošetrovanie kultúr a nárastov proti zveri a burine, prečistky (prerezávky, čistky, plecie ruby) v časovom slede a rozsahu navrhnutom pre fázové výrobky pestovnej činnosti,
b) prebierky vykonávané pravidelne v každom decéniu podľa prebierkových percent tak, že zakmenenie porastu po zásahu neklesne pod kritické hodnoty a
c) postupnú obnovnú ťažbu porastu vykonávanú počas obnovnej doby rozloženej rovnomerne okolo rubnej doby podľa ťažbových percent vrátane sústreďovania dreva a údržby lesných ciest a skladov.
2. Výpočet výšky ročného nájomného pre porast
Na tento výpočet je porastom jednotka priestorového lesa,2) t. j. dielec, čiastková plocha, porastová skupina a aj etáž samostatne opísaná v programe starostlivosti o lesy (ďalej len „program“). Na výpočet ročného nájmu pre konkrétny lesný porast sú potrebné vstupné údaje, ktoré sú dostupné u obhospodarovateľa lesa, u odborného lesného hospodára, na príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva alebo na správe Informačného systému lesného hospodárstva, a to
a) lokalizácia porastu (katastrálne územie, okres),
b) výmera porastu alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu v hektároch (ha),
c) vek porastu alebo vek dreviny, ak je uvedený v programe,
d) zakmenenie porastu,
e) terénny typ,
f) stupeň ochrany prírody,
g) rubná doba porastu,
h) drevina, jej zastúpenie a bonita,
i) dĺžka nájmu,
j) údaje o vývoji priemerného speňaženia surového dreva v lesnom hospodárstve a o celkových
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore