dnes je 8.12.2023

Input:

21/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů, platné do 31.7.1965

č. 21/1961 Zb.
[zrušené č. 64/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 28. února 1961
o vydání československých pasů
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle §§ 2,4 a 7 zákona č.53/1949 Sb., o cestovních pasech, ve znění vládního nařízení č. 125/1951 Sb., kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí:
§ 1
(1) Ministerstvo zahraničních věcí vydává nové československé pasy, a to pasy diplomatické, služební, zvláštní a cestovní.
(2) Úprava pasů je jednotná. Na titulní straně je nápis Československá socialistická republika, státní znak a označení druhu pasu. Státní znak je vytištěn také na všech dalších stranách. Pasy obsahují osobní údaje držitele pasu, jeho fotografii, popis osoby a údaje o době platnosti. Pas má 44 stran a je majetkem ministerstva zahraničních věcí.
(3) S vydáváním nových cestovních pasů se započne dnem 1. března 1961.
§ 2
Pasy platí po dobu pěti let. Po uplynutí této doby může být platnost pasu dvakrát prodloužena, vždy o pět let.
§ 3
Všechny druhy pasů vydané podle ustanovení vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 100/1959 Ú.l., o vydání cestovních pasů, pozbývají platnosti dnem 28. února 1962. Počínaje dnem 1. března 1962 smějí občané Československé socialistické republiky překročit státní hranice nebo se zdržovat v cizině pouze s pasem vydaným podle § 1 této vyhlášky, pokud je pasu k takové cestě nebo pobytu podle platných předpisů třeba.
§ 4
(1) Československým občanům bydlícím v tuzemsku, kterým již byl vydán pas, bude výměna pasu provedena jakmile požádají o povolení cesty do ciziny.
(2) O výměnu pasů pro československé občany, kteří se přechodně zdržují v cizině, požádá úřad nebo instituce, která je vyslala.
(3) Českoslovenští občané žijící trvale v cizině jsou povinni požádat o výměnu pasu u československého zastupitelského úřadu, v jehož obvodu mají bydliště. Žádost nutno podat nejpozději do 31. prosince 1961.
§ 5
K žádosti o výměnu pasu třeba předložit:
a) československý pas vydaný po 1. červnu 1959,
b) vyplněný dotazník opatřený fotografií v rozměru 6x6 cm, která není straší jednoho roku a další fotografii pro pas.
§ 6
Výměna pasů pracovníků československých zastupitelských úřadů bude provedena podle pokynů ministerstva zahraničních věcí.
§ 7
(1) Českoslovenští občané, jejichž pobyt v cizině v obvodu téhož československého zastupitelského úřadu trvá déle než dvacet dní, jsou povinní se přihlásit u něho k registraci a předložit zároveň svůj pas. Pokud občané pobývají v místech vzdálených od sídla zastupitelského úřadu, přihlásí se písemně.
(2) Při skončení pobytu v obvodu zastupitelského úřadu jsou občané povinni se odhlásit.
§ 8
(1) Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 100/1959 Ú.l., o vydání cestovních pasů, se ruší.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. března 1961.
 
Ministr:
David v. r.