dnes je 9.12.2023

Input:

21/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci

č. 21/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. února 1966
o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
V souladu s československými ústavními předpisy byla dne 23. září 1965 uložena u belgického ministerstva zahraničních věcí listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci.
Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení, že Československá socialistická republika se necítí vázána článkem XVI Úmluvy a že výsady stanovené v oddílu 6 Přílohy k Úmluvě budou československou stranou poskytovány v tom rozsahu, v jakém se v Československé socialistické republice přiznávají ostatním mezinárodním organizacím.
Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s článkem XVIII. vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 23. září 1965.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
o zřízení Rady pro celní spolupráci
Vlády, které podepsaly tuto Úmluvu, soudíce, že je vhodné aby svým celním systémem zajistily co možno nejvyšší stupeň vzájemného souladu a jednotnosti a aby zejména studovaly otázky souvisící s vývojem a pokrokem v celní technice i v celním zákonodárství, jsou přesvědčeny, že je v zájmu mezinárodního obchodu, aby byla podporována spolupráce mezi vládami na tomto poli, při níž by se přihlíželo k hospodářským i technickým činitelům, které s tím souvisí, dohodly se na tomto:
Článek I
Zřizuje se Rada pro celní spolupráci (dále jen „Rada“).
Článek II
a) Členy Rady jsou:
i) Smluvní strany této Úmluvy
ii) Vláda kteréhokoli celního území samostatného ve všech zahraničního obchodu, která byla navržena smluvní stranou zodpovědnou za diplomatické styky tohoto území a jejíž přístup jakožto samostatného člena byl schválen Radou.
b) Vláda samostatného celního území, která je členem Rady podle odstavce a) ii/, přestane být členem Rady na základě notifikace o zrušení jejího členství, kterou učiní Radě smluvní strana zodpovědná za její diplomatické styky.
c) Každý člen Rady jmenuje jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradních delegátů pro své zastoupení v Radě. Těmto delegátům mohou být k ruce poradci.
d) Rada může připustit jakožto pozorovatele zástupce nečlenských zemí nebo mezinárodních organizací.
Článek III
Do oboru působnosti Rady patří:
a) studium všech otázek týkajících se spolupráce v celních věcech, kterou se smluvní strany dohodly podporovat v souladu se všeobecnými cíli této Úmluvy;
b) rozbory technické stránky celních systémů, jakož i hospodářských činitelů s nimi souvisících s cílem navrhnout členům Rady praktická opatření, jimiž by se dosáhlo co nejvyššího stupně souladu a jednotnosti;
c) vypracování návrhů úmluv a změn úmluv, jakož i jejich doporučování zúčastěným vládám k přijetí;
d) předkládání doporučení k zajištění jednotného výkladu a jednotného provádění úmluv uzavřených na základě jejich prací, jakož i na základě Úmluvy o názvosloví pro třídění zboží v celních tarifech a Úmluvy o určování celní hodnoty zboží, vypracovaných Studijní skupinou pro Evropskou celní unii, a za tím účelem vykonávání funkcí, které by jí byly těmito úmluvami