dnes je 20.7.2024

Input:

218/1949 Zb., Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, v znení účinnom k 1.8.1950

218/1949 Zb.
[zrušené č. 370/2019 Z.z.]
ZÁKON
zo dňa 14. októbra 1949
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
88/1950 Zb.
1. 8. 1950
mení § 13
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Osobné požitky duchovných.
§ 1
Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení zákona osobné požitky duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia so štátnym súhlasom v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných. Štátny úrad pre cirkevné veci môže výnimočne po dohode s Ministerstvom financií priznať osobné požitky aj duchovným, ktorí sú inak činní.
§ 2
Štátny súhlas možno udeliť len duchovným, ktorí sú československými štátnymi občanmi, sú štátne spoľahliví a bezúhonní a splňujú aj inak všeobecné podmienky pre prijatie do štátnej služby. Štátny úrad pre cirkevné veci môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa upustiť od podmienky štátneho občianstva.
§ 3
(1) Osobné požitky duchovných tvoria:
a) základný plat,
b) hodnostný príplatok a
c) odmena za vyšší výkon.
(2) Sumy základného platu, spôsob a mieru jeho zvyšovania, podmienky pre priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku, ako i podmienky pre priznanie odmeny za vyšší výkon a podrobnosti o tejto odmene určí vláda nariadením.
§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa všeobecných predpisov.
§ 5
Povinnosť vyučovať náboženstvo.
Duchovní pôsobiaci v duchovnej správe sú povinní vyučovať bezplatne náboženstvo na školách, ak nie je o vyučovanie náboženstva inak postarané. Rozsah tejto povinnosti a bližšiu jej úpravu určí po dohode s ministrom školstva, vied a umení nariadením minister, ktorý vedie Štátny úrad pre cirkevné veci.
§ 6
Sociálne dávky.
Sociálne dávky, najmä dávky na nezaopatrené deti, a penzijné zabezpečenie duchovných a ich rodinných príslušníkov sa poskytujú podľa obdoby predpisov platných pre štátnych zamestnancov. Podrobnosti určí vláda.
§ 7
Pôsobenie a ustanovenie duchovných.
(1) Duchovnú (kazateľskú a pod.) činnosť v cirkviach a náboženských spoločnostiach môžu vyvíjať len osoby, ktoré majú na to štátny súhlas, a ktoré vykonajú sľub. Znenie sľubu určí vláda nariadením.
(2) Každé ustanovenie (voľba, vymenovanie) týchto osôb vyžaduje predchádzajúci súhlas štátu.
(3) Uprázdnené miesta treba obsadiť najneskoršie do 30 dní. Ak sa tak nestane, môže štát urobiť potrebné opatrenia na zaistenie riadneho chodu duchovnej správy, cirkevnej administratívy alebo výchovy duchovných.
§ 8
Vecné náklady.
(1) Štát uhradzuje cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.
(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.
§ 9
Rozpočty.
(1) Zástupcovia cirkví a náboženských spoločností a správcovia cirkevného majetku sú povinní sostavovať rozpočty a záverečné účty a predkladať ich Štátnemu úradu pre cirkevné veci na schválenie.
(2) Rozpočty na