dnes je 5.7.2022

Input:

218/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

218/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2022
o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške
a) 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b) 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
(2) Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona a táto nehnuteľnosť má
a) jednu obytnú miestnosť1) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 570 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 570 eur za kalendárny mesiac,
b) dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 860 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 860 eur za kalendárny mesiac,
c) tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 1 140 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 140 eur za kalendárny mesiac,
d) štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 1 430 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 430 eur za kalendárny mesiac.
(3) Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške
a) 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b) 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
§ 2
(1) Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä
a) identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 2 zákona alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 4 zákona (ďalej len „oprávnená osoba“),
b) identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,
c) označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,
d) počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 zákona,
e) práva a povinnosti zmluvných strán,
f) dohodnutú dobu ubytovania,
g) číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,
h) vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti