dnes je 2.10.2023

Input:

22/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

č. 22/1945 Zb.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. června 1945
o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují:
§ 1.
Vláda se zmocňuje,
a) aby určila, které ústavní dekrety presidenta republiky (vyjímajíc ústavní dekret ze dne 15. října 1940, č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné, a ústavní dekret ze dne 22. února 1945, č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období), dále dekrety presidenta republiky, vládní nařízení a jiné právní předpisy, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku československém, zůstávají v platnosti, měnila počátek jejich účinnosti a územní platnosti a dala je vyhlásiti ve Sbírce zákonů a nařízení;
b) aby znovu dala otisknouti ve Sbírce zákonů a nařízení mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku československém; otištěním ve Sbírce se na jejich účinnosti nic nemění.
§ 2.
Právní předpisy vyhlásí podle § 1, písm. a) a mezinárodní smlouvy otiskne podle § 1, písm. b) ve Sbírce zákonů a nařízení na podkladě vlády ministra vnitra.
§ 3.
Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr.Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ďuriš v. r.
David v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Široký v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
tiež za min. Masaryka
Dr. Stránský v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Kopecký v. r.
Lichner v. r.