dnes je 3.12.2023

Input:

22/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, platné do 31.12.1983

č. 22/1967 Zb.
[zrušené č. 37/1983 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a hlavního arbitra
Československé socialistické republiky
ze dne 23.února 1967
o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
Ministerstvo financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 391 odst. 2 a § 395 hospodářského zákoníku č.109/1964 Sb., jakož i podle § 11 odst. 2 zákona č.83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení mezi socialistickými organizacemi při dodávkách pro investiční výstavbu, placených z investičních prostředků.1Těmito dodávkami jsou též
a) přímé dodávky u výstavby jednotných zemědělských družstev prováděné svépomocí (např.speciální a řemeslnické práce, jako truhlářské, elektroinstalatérské, pokrývačské apod.),
b) dodávky podniků zahraničního obchodu tuzemským investorům,
c) dodávky nesmontovaných strojů a zařízení dodávaných v souborech, kompletech, soupravách apod.2investorům, které mají být podle jedné smlouvy dodávány k jednomu dodacímu termínu.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na
a) poddodávky pro technologickou část: soubory strojů a zařízení, smontované stroje, zařízení a konstrukce, montáže, stavební práce,
b) poddodávky pro stavební část: stavební práce, smontované i nesmontované netechnologické stroje a zařízení a montáže tohoto zařízení,
c) dodávky geologických prací.3
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Druhy faktur, zálohové a splátkové listy
(1) Dodávky se fakturují celkovou fakturou nebo dílčími fakturami.Celkové faktuře mohou předcházet v případech uvedených v § 8-10 zálohové nebo splátkové listy.Dílčími fakturami se fakturují dodávky uvedené v § 16.
(2) Poskytují-li se zálohy nebo splátky, vyhotovuje dodavatel zálohový nebo splátkový list.
§ 3
Náležitost faktur, zálohových a splátkových listů
(1) Faktura musí mít tyto náležitosti:
a) výrazné označení, že jde o fakturu; označení druhu faktury,
b) místo, datum vyhotovení a číslo faktury,
c) název a adresu dodavatele a odběratele a jejich bankovní spojení,
d) označení hospodářské smlouvy, název a číslo stavby, objektu, provozního souboru,
e) den vzniku práva fakturovat,
f) den odeslání faktury; tento den se musí shodovat s datem poštovního razítka nebo při doručení na potvrzení se dnem převzetí faktury odběratelem,
g) den splatnosti konečné částky faktury,
h) doložku „Splatno inkasním příkazem č ...“, uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem,
i) specifikaci dodávek a prací podle členění projektové dokumentace (jen u faktur za dokončené objekty, provozní soubory a za dokončené dodávky nesmontovaných výrobků v souborech, kompletech, soupravách, a to v případech, kdy nejde o pevnou cenu dodávky); organizace se mohou dohodnout na uvádění položek v hrubších (větších) měrných jednotkách,
j) u dodávek výrobků druh výrobků a cenu za jednotku množství, označení