Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

246/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

246/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júla 2019
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Habilitačné konanie sa začína podaním žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „titul docent“), ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady vysokej školy alebo predsedovi vedeckej rady fakulty, ak sa študijný program v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „príslušný študijný odbor“), uskutočňuje na fakulte. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „odbor habilitačného konania a inauguračného konania“), v ktorom sa o získanie titulu docent uchádza.
(2) K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí
a) habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b) profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, ak ide o žiadosť o udelenie vedecko-pedagogického titulu,
e) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti,
f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.
(3) Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako
a) monografiu alebo
b) monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c) súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d) dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov.
(4) Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady vysokej školy alebo vedeckej rady fakulty, ak sa študijný program v príslušnom študijnom odbore uskutočňuje na fakulte (ďalej len „vedecká rada“), aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej práce je v slovenskom jazyku.
(5) Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má udelenú akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania“). Ak ide o príslušný študijný odbor, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na fakulte, habilitačné konanie sa uskutočňuje na fakulte.
(6) Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore