dnes je 19.7.2024

Input:

25/1946 Sb., Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení

č. 25/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 29.ledna 1946
o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení.
Podle § 1 zákona ze dne 22.listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, ustanovuji:
§ 1.
Přihlašovací povinnosti podle této vyhlášky podléhají částky, které byly v době po 31.prosinci 1938 do 15.listopadu 1945 zaplaceny
a) pojištěncem na podkladě smlouvy o individuálním připojištění podle § 122 pensijního zákona (č. 26/1929 Sb. s novelami) a podle § 128 pojišťovacího zákona (č. 221/1924 Sb. s novelami) jako ryzí prémie jednou provždy.
b) pojištěncem jako ryzí prémie jednou provždy k nabytí nebo ke zvýšení nároků na pojistné dávky u příplatkových ústavů zřízených podle § 119 pensijního zákona, u jiných zaopatřovacích zařízení podléhajících dozoru ministerstva ochrany práce a sociální péče podle § 121 pensijního zákona nebo podle § 258 pojišťovacího zákona a u menších vzájemných pojišťovacích spolků, zřízených podle § 44, č. 1 až 4 pojistného regulativu (ministerské nařízení ze dne 5.března 1896, č. 31 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven, po případě vládní nařízení ze dne 19.října 1922, č. 307 Sb., o zřizování, zařízení a hospodaření pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi),
c) jednotlivými účastníky jako jednorázová úhrada u obdobných pojišťovacích nebo zaopatřovacích zařízení, která provozují činnost na území Československé republiky, bez zřetele na to, v jaké právní formě jsou zřízena, k nabytí nebo ke zvýšení příslibu účastníku normálně poskytovaného.
§ 2.
Přihlašovací povinnosti však nepodléhají:
a) částky uvedené v § 1, pokud nepřevyšují 10 000,- Kčs;
b) částky, uvedené v § 1, které byly zapraveny na pojištění invalidního a starobního důchodu, uzavřená pojištěnci, kteří zemřeli do 15.listopadu 1945 včetně, jakož i částky, zapravené na pojištění uzavřená ve prospěch obmyšlené třetí osoby, jestliže buď pojištěnec nebo obmyšlený zemřel do 15.listopadu 1945 včetně.
§ 3.
Přihlašovací povinnost podle § 1 se ukládá nositelům pojištění a zaopatření (Všeobecný pensijní ústav, Ústřední sociální pojišťovna, příplatkové ústavy, nadlepšovací fondy a všechna ostatní zařízení, na něž se vztahuje § 1).
§ 4.
Přihláška, pro niž nebudou vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovati:
a) přesné označení přihlašovatele (§ 3) a jeho sídlo,
b) příjmení a jméno pojištěnce (účastníka), u vdaných žen též dívčí jméno a jméno manžela,
c) přesnou adresu pojištěnce (účastníka) s udáním příslušného soudního okresu,
d) datum narození pojištěnce (účastníka),
e) národnost a státní příslušnost pojištěnce (účastníka), pokud jsou přihlašovateli známy,
f) druh pojištění nebo zaopatření,
g) jména obmyšlených osob,
h) částku podle § 1, a to odděleně částku, která připadá na úhradu nároků pojištěnce (účastníka), a částku, která připadá na úhradu pozůstalostních nároků, jakož