dnes je 2.12.2023

Input:

26/1953 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1953

č. 26/1953 Zb.
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1953
ze dne 23. dubna 1953.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cíle státního rozpočtu.
Všechny finanční prostředky, jimiž se hradí výdaje státu, pramení z budovatelské práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny všechny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k podpoře úsilí o zachování míru a k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu.
§ 2.
Stanovení výše státního rozpočtu.
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se rozpočtují částkou 435 207 287 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 430 910 216 000 Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 4 297 071 000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 70 086 417 000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů, přecházejících do roku 1954, částku 1 346 000 000 Kčs.
(3) Na vyrovnání rozpočtů národních výborů a za účelem povzbuzení zájmu národních výborů na vybírání státních příjmů se přiděluje ze státních příjmů jimi vybraných částka 54 966 370 000 Kčs; tento příděl je obsažen v příjmech národních výborů, uvedených v předchozím odstavci. Příděl ze státních příjmů bude určen procentní sazbou; pro přechodnou dobu může však být stanoven pevnou částkou. Způsob stanovení přídělu určí vláda na návrh ministra financí.
§ 3.
Hospodaření podle státního rozpočtu.
(1) Výdaje hospodářských a rozpočtových organisací, ať investiční nebo neinvestiční, mohou být prováděny jen v rámci částek plánovaných ve státním rozpočtu nebo ve finančních plánech hospodářských organisací.
(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, jestliže zajistí jeho úhradu vyššími příjmy nebo odsunutím jiného méně naléhavého výdaje. Při tom však prostředků určených na výdaje investiční a na výdaje osobní nesmí být použito k úhradě jiných výdajů.
(3) Národní výbory hospodaří v rámci svých vyrovnaných rozpočtů.
(4) Vláda upraví nařízením hospodaření podle státního rozpočtu.
§ 4.
Odpovědnost vlády a jejích členů.
Vláda a každý její člen jsou při hospodaření státu odpovědni za to, že budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně a že výdajové částky státního rozpočtu nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny a příjmových částek bude alespoň dosaženo.
§ 5.
Úprava státního rozpočtu podle úprav v organisaci veřejné správy.
Vláda se zmocňuje, aby ve státním rozpočtu provedla úpravy, vyplývající z nové organisace vládních prací a ze zrušení a zřízení některých ministerstev a pověřenectev.
§ 6.
Úvěrová opatření.
Vláda se zmocňuje, aby prováděla potřebné úvěrové operace, konverse a úhrady státních dluhů.
§ 7.
Uspořádání fondů, účelových jmění a nadací.
Vláda učiní opatření, aby byly podle potřeby a účelnosti zrušeny, zlikvidovány nebo jinak upraveny všechny zbývající fondy, účelová jmění a nadace.
§ 8.
Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1954.
(1) Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1954 do vyhlášení rozpočtového zákona