dnes je 2.10.2023

Input:

261/1949 Sb., Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby, platné do 7.4.1955

č. 261/1949 Zb.
[zrušené č. 14/1955 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Ústředí vědeckého výzkumu a výzkumné ústavy.
Oddíl I.
Ústředí vědeckého výzkumu.
§ 1.
(1) K vybudování jednotné organisace výzkumnictví a veškeré dokumentační služby a k jejich plánovitému řízení se zřizuje při státním úřadě plánovacím Ústředí vědeckého výzkumu (dále jen „Ústředí“).
(2) Do působnosti Ústředí náleží zejména
a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů výzkumných prací;
b) sledovat výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech a pečovat o koordinaci a rozvoj vědecké práce v těchto ústavech;
c) určovat podle potřeb jednotného hospodářského plánu v rámci plánů výzkumných prací základní výzkumné úkoly a pečovat o jejich řešení;
d) dbát o využití výsledků výzkumu v praxi;
e) pečovat o plánovitou výchovu výzkumných pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do výzkumných ústavů;
f) dbát o věcné vybavení výzkumných ústavů a o využití jejich zařízení;
g) pečovat o plánovité pořádání vědeckých sjezdů, konferencí a porad pro potřeby výzkumnictví;
h) pečovat o styky se zahraničím pro potřeby výzkumnictví;
ch) udělovat odměny za výsledky výzkumné práce podle směrnic stanovených vládou, po případě navrhovat příslušným institucím udělení takových odměn nebo se vyjadřovat k návrhům na jejich udělení;
i) řídit dokumentační službu a pečovat o její koordinaci, využití a rozvoj;
j) podávat návrhy opatření týkajících se výzkumnictví a dokumentační služby a vyjadřovat se k takovým návrhům jiných úřadů a institucí.
(3) Opatření při plnění úkolů Ústředí, jimiž se zasahuje do působnosti jiných ústředních úřadů, činí státní úřad plánovací v dohodě s těmito ústředními úřady.
(4) Výzkumnictvím podle tohoto zákona se rozumí soustavné vědecké bádání, které vytváří a shromažďuje vědecké poznatky a zkoumá možnost jejich využití pro rozvoj a zabezpečení hospodářství celku a zvýšení úrovně lidu.
§ 2.
(1) V čele Ústředí je předseda, kterého zastupuje náměstek. Předseda a jeho náměstek jsou státními zaměstnanci; ustanovuje a odvolává je president republiky na návrh vláda.
(2) Předseda Ústředí organisuje a řídí práce Ústředí a výzkumnické rady (odstavec 3).
(3) Jako poradní orgán předsedy Ústředí se zřizuje výzkumnická rada. Počet jejích členů stanoví a členy v dohodě se zúčastněnými ministry jmenuje ministr-předseda státního úřadu plánovacího. Podrobnosti o činnosti výzkumnické rady stanoví organisační řád, který vydá ministr-předseda státního úřadu plánovacího.
§ 3.
(1) Jako regionální orgán Ústředí se zřizuje při slovenském plánovacím úřadě Slovenské ústředí vědeckého výzkumu (dále jen „Slovenské ústředí“), jehož prostřednictvím vykonává Ústředí svou působnost na Slovensku.
(2) V čele Slovenského ústředí je předseda, kterého ustanovuje a odvolává vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, učiněný po slyšení pověřence-předsedy slovenského plánovacího úřadu. Předseda řídí práce Slovenského ústředí a slovenské výzkumnické rady (odstavec 3).