Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

263/2018 Z.z., Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

263/2018 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 18. septembra 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 1 písm. a), b), e) až g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z. a vyhlášky č. 87/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
2. Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré znejú:
㤠13a
(1) Údaje o nehnuteľnostiach podľa § 7 písm. b) obsahujú aj údaj o cene nehnuteľnosti.
(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra na základe
a) zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona, na základe ktorej je rozhodnuté o povolení vkladu, ak je v nej cena vyčíslená,
b) zápisnice o vykonaní dražby podľa osobitného predpisu,1c
c) rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.1d
(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra, ak predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 je nehnuteľnosť, a to
a) samostatná stavba,
b) samostatný pozemok,
c) stavba a pozemok,
d) byt alebo nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom bytovým domom, na priľahlom pozemku a stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok, ak pozemok zastavaný bytovým domom, priľahlý pozemok alebo stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2.
(4) Ak nie je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 samostatná stavba, samostatný pozemok, stavba a pozemok, ktorý tvorí so stavbou jeden funkčný celok, alebo byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1, na evidovanie údaja o cene nehnuteľnosti v katastri okresný úrad dopočíta cenu do
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore