dnes je 2.12.2023

Input:

27/1958 Sb., Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

č. 27/1958 Zb.
[zrušené č. 203/2003 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. dubna 1958
o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
Dne 27. března 1957 byla v Pekingu sjednána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou.
Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 4. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. července 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 1. srpna 1957.
Podle svého článku 7 Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. srpna 1957.
České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
David v. r
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 27/1958 Sb.
SMLOUVA
o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
President Československé republiky a předseda Čínské lidové republiky
vedení snahou na základě vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod dále rozvíjet a upevňovat jemných výhod dále rozvíjet a upevňovat těsné přátelské vztahy a bratrskou spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou,
rozhodnutí plně respektovat a podporovat zásady Charty Organisace spojených národů a učinit vše, co je v jejich sílách, pro zachování a upevnění světového míru, aby byla zajištěna bezpečnost národů Československé republiky a Čínské lidové republiky, stejně jako všech národů Evropy a Asie,
pevně přesvědčeni o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a bratrské spolupráce mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou odpovídají zájmům československého a čínského lidu stejně jako zájmům lidu celého světa,
rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu a jmenovat za tím účelem svými zplnomocněnci:
president Československé republiky předsedu vlády Československé republiky Viliama Širokého,
předseda Čínské lidové republiky předsedu Státní rady Čínské lidové republiky Čou En-laje.
Zplnomocněnci obou stran po výměně plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Obě smluvní strany slavnostně potvrzují, že oba stát se zúčastní v duchu upřímné spolupráce všech mezinárodních aktů, jejichž cílem je zajištění světového míru a bezpečnosti národů a které jsou v souladu se zásadami Charty Organisace spojených národů.
Článek 2
Obě smluvní strany se budou v duchu bratrské spolupráce vzájemně radit o všech důležitých mezinárodních otázkách týkajících se zájmů obou stran, zajištění a upevnění světového míru, při čemž budou při těchto poradách věnovat zvláštní pozornost zajištění nedotknutelnosti svých území a bezpečnosti svých států.
Článek 3
Obě smluvní strany se zavazují upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy a bratrskou spolupráci v souladu se svými zájmy a na základě vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod.
Článek 4
Obě smluvní strany si budou v zájmu mírové výstavby navzájem usilovně hospodářsky pomáhat a dále rozvíjet všestrannou