Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

27/2018 F.s., Oznámenie MF SR č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

27/2018 F. s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/018612/2018-721
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/011698/2018-721),
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/011700/2018-721),
- dani z príjmov právnickej osoby (MF/011703/2018-721).
Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.
Ing. Daniela Klučková
generálna riaditeľka
sekcie daňovej a colnej
Príloha č. 1 k oznámeniu č. 27/2018 F. s.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Typ: A (MF/011698/2018-721) za rok 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A“) podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.
1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2018 presahujúce sumu 1 915,01 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak
- plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
- plynuli zo zdrojov v zahraničí,
- nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],
- daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov podľa § 38 zákona (ďalej len „ročné zúčtovanie“),
- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),
- je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona,
- došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).
Daňové priznanie typ A sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore