Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

27/2018 F.s., Oznámenie MF SR č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

27/2018 F. s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/018612/2018-721
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/011698/2018-721),
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/011700/2018-721),
- dani z príjmov právnickej osoby (MF/011703/2018-721).
Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.
Ing. Daniela Klučková
generálna riaditeľka
sekcie daňovej a colnej
Príloha č. 1 k oznámeniu č. 27/2018 F. s.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Typ: A (MF/011698/2018-721) za rok 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A“) podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.
1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2018 presahujúce sumu 1 915,01 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak
POSTUP PRI VYPĹŇANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)
V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 ZÁKONA
IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU
XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE
Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby typ A za rok 2018
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane
(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)
Základné údaje na rok 2018
 
písm.
Ak základ dane daňovníka (v €)
Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (v €)
a)
- sa rovná alebo je nižší ako 19 948
3 830,02
b)
- je vyšší ako 19 948
8 817,016 - (základ dane : 4)
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore