Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

270/2019 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

270/2019 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 588/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 423/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 časti 07. INFORMATIKA 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 02.
2. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 04. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie 07, 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie 05, 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 02, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom 01, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 03, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 02, 07. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 02, 07. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 07, 08. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom 07 a 09. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 05 sa slová „tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy“ nahrádzajú slovami „školský tréner“.
3. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 04. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 a 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 sa za slovo „školy,“ vkladá slovo „školský“.
4. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „školský“.
5. Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30c znejú:

30b§ 31 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


30c§ 10 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
6. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 06. platovej triede
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore