Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

271/2019 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z.

271/2019 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 9 a § 11 celom texte sa slová „asistent výživy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“ v príslušnom tvare.
2. V § 2 ods. 20 a § 15 celom texte sa slová „zdravotnícky asistent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „praktická sestra“ v príslušnom tvare.
3. V § 2 sa za odsek 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:
„(21) Profesijný titul „zubný asistent“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent podľa osobitného predpisu.21a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a§ 50a, § 83a ods. 3 a 83c ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 21 až 27 sa označujú ako odseky 22 až 28.
4. V § 2 ods. 28, § 4 ods. 6, § 5 ods. 3, § 6 ods. 8, § 7 ods. 4, § 8 ods. 3, § 9 ods. 3, § 10 ods. 3, § 11 ods. 3, § 12 ods. 3, § 13 ods. 4, § 14 ods. 3, § 15 ods. 3, § 16 ods. 4, § 17 ods. 6, § 18 ods. 3, § 19 ods. 3, § 20 ods. 3 a § 22 ods. 2 sa za slovami „priezviskom používateľa“ vypúšťa čiarka a slová „ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak“.
5. V § 2 ods. 28 sa číslo „26“ nahrádza číslom „27“.
6. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
(1) Profesijný titul „lekár špecialista“ používa lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností2a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.28
(2) Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie lekára podľa odsekov 3 až 90.
(3) Profesijný titul „cievny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a) cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b) cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(4) Profesijný titul „detský chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a) detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b) detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore