Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

279/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

279/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 17. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. b) štrnásty bod znie:
„14. platobná inštitúcia,19aposkytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu,19aaposkytovateľ služieb informovania o platobnom účte,19abagent platobných služieb19ba inštitúcia elektronických peňazí,19c“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:

19aa§ 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.


19ab§ 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21§ 2 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. V § 5 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov26a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26aNapríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 5 ods. 1 písm. i) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o prenájom nehnuteľností, len ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur,“.
5. V § 5 ods. 1 písm. l) sa slovo „poradcu,“ nahrádza slovami „poradcu pri činnostiach uvedených v písmene j) alebo § 9 písm. b), vykonávať“.
6. V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo „obchodovať“ vkladajú slová „alebo sprostredkovať obchody“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je hodnota obchodu menej ako 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ide o viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,“.
7. V § 5 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o) poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny,
p) poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno q).
8. V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore