dnes je 2.12.2023

Input:

28/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

č. 28/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu
ze dne 11. března 1967,
kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Ministerstvo dopravy a Ústřední báňský úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 15 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
(1) Hornická činnost ve smyslu hlavy 3. a 4. zákona č. 41/1957 Sb. smí být prováděna v okolí dráhy a v jejím obvodu jen v takovém rozsahu, aby tím nebylo ohroženo udržování dráhy a bezpečnost a plynulost jejího provozu.
(2) Vlivy hornické činnosti na drážní těleso a drážní zařízení musí být stejnoměrné, nenáhlé a takového rozsahu, aby výškového a směrové deformace koleje bylo možno odstraňovat při plném zajištění bezpečnosti provozu a zachování potřebné provozní kapacity dráhy a nesmí být omezena ani ohrožena funkční činnost zařízení sloužících k provozu dráhy, zejména pevných trakčních zařízení a zabezpečovacích zařízení.
§ 2
(1) Má-li být v okolí dráhy zahájena hornická činnost nebo mají-li se do okolí dráhy nebo jejího obvodu přiblížit práce provádění v souvislosti s dobýváním, jejichž vlivy mohou zasáhnout zejména drážní těleso a zařízení dráhy, je hornický podnik povinen včas předložit drážnímu podniku pětiletý plán, popř. dlouhodobý výhled poklesů dráhy.
(2) Před zahájením příslušných prací na plánu otvírky, přípravy a dobývání je hornický podnik povinen předložit podrobný výpočet a zhodnocení důlních vlivů na objekty dráhy (§ 4 odst. 2 písm. f) a dohodnout se s drážním podnikem, zda má být dráha a provoz na ní ovlivněny. Dohoda mezi drážním podnikem a hornickým podnikem vyžaduje schválení krajského národního výboru (okresního národního výboru).1) Nedojde-li mezi drážním podnikem a hornickým podnikem k dohodě, projedná možnost hornické činnosti správa dráhy a organizace přímo nadřízená hornickému podniku; jinak rozhodnou jejich ústřední hospodářské orgány.
(3) Hornický podnik je povinen opatřit si k provádění hornické činnosti v ochranném pásmu dráhy také povolení drážního správního orgánu podle § 13 zákona č. 51/1964 Sb.
§ 3
Opatření směřující k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, týkají-li se hornické činnosti, stanoví orgán státní báňské správy v dohodě s drážním správním orgánem, týkají-li se dráhy a jejího provozu, stanoví je drážní správní orgán v dohodě s orgánem státní báňské správy.2)
§ 4
(1) Před rozhodnutím o opatřeních na dráze provede drážní správní orgán řízení podle obdoby § 21 vyhlášky č. 52/1964 Sb. Místní šetření k tomuto řízení provede zpravidla společně s šetřením podle horního zákona. Společné místní šetření svolá orgán státní báňské správy.3)
(2) Podklady pro řízení jsou:
a) vyjádření orgánů státní báňské správy o připravované hornické činnosti;
b) popis a grafické znázornění o úložných poměrech dobývaného nerostu včetně mocnosti a složení nadložních vrstev;
c) polohopisné plány dolováním dotčeného území s vyznačením trasy dráhy a jejího staničení;
d) kótované příčné řezy dráhy, je-li jich třeba;
e) popis dráhy (drážního tělesa, staveb, jmenovitě mostů, propustů, trakčního