Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

29/2019 F.s., Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR

29/2019 F. s.
Metodické usmernenie
sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR
č. MF/020541/2019-2974
o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR
1. Úvod
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „Zákon“) s účinnosťou od 1.1.2020 vydáva Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR (ďalej len „Metodické usmernenie“).
Na základe § 19a Zákona „subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia [ďalej v Metodickom usmernení ako „Investor“], je povinný vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti1) investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie,2) ktorú plánuje uskutočniť.“
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR, schválený uznesením vlády č. 300/2017, a Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator), schválený uznesením vlády č. 500/2009, podrobnejšie opisujú postup pri príprave investície a pri príprave štúdie uskutočniteľnosti koncesie a určujú niektoré ďalšie povinnosti.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ďalej odporúča obciam, vyšším územným celkom alebo nimi zriadeným rozpočtovým organizáciam pripraviť štúdiu uskutočniteľosti investície; subjektom verejnej správy pripraviť štúdiu uskutočniteľosti pre účelovo viazaný kapitálový transfer alebo dopytovo-orientovaný projekt, v súlade s Metodickým usmernením.
Toto metodické usmernenie nahrádza metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008782/2018-297 o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR.
Pre otázky k Metodickému usmerneniu je zriadená adresa investicie.uhp@mfsr.sk.
2. Základné pojmy a definície
a) Investíciou sa v zmysle uvedeného Zákona rozumejú „výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku3 , aj ak je vylúčený z odpisovania4 , vrátane výdavkov na nájom veci s právom kúpy prenajatej veci5 [a] výdavky na operatívny lízing6 .“ Viaceré investičné akcie, verejné obstarávania alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok sú podľa tohto usmernenia jednou investíciou, ak predstavujú jeden funkčný celok.
b) Koncesiou sa v zmysle uvedeného Zákona rozumejú zákazky podľa osobitného predpisu7 , tzn. koncesia na stavebné práce, koncesia na služby a zmiešané koncesie.
c) Začatím investície alebo koncesie sa na základe Zákona rozumie „začatie technickej prípravy verejnej práce8 (všetky činnosti potrebné na spracovanie stavebného zámeru a ďalšie činnosti, ktoré končia oznámením o vyhlásení verejného obstarávania,
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore