Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

291/2019 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov

291/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 9. septembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. a), b), h), i) a k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. a vyhlášky č. 80/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písmeno a) znie:
„a) spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 zákona a termíny oznámenia údajov o
1. nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2. kvalite biomasy a jej skutočného využitia na výrobu elektriny,
3. druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na výrobu elektriny,“.
2. V § 1 písmená e) a f) znejú:
„e) požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie na jej energetické využitie,
f) výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona,“.
3. § 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g) zákona.“.
4. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) a § 4 ods. 7 zákona a vyrába elektrinu spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, a údaje o spracovanej biomase sa evidujú a oznamujú úradu výrobcom elektriny podľa odsekov 2 až 6.“.
5. V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ak ide o drevnú biomasu obstaranú výrobcom elektriny nákupom od dodávateľa biomasy, eviduje sa a oznamuje úradu vyhlásenie dodávateľa biomasy v rozsahu údajov podľa prílohy č. 1 preukazujúce, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu; za drevospracujúci priemysel sa považuje spracovanie dreva technologickými procesmi po jeho vyťažení.1aa
(6) Ak ide o drevnú biomasu vyrobenú vlastnou výrobou výrobcu elektriny, evidujú sa a oznamujú úradu informácie o procese, v ktorom je biomasa vyrobená, a to čestným vyhlásením výrobcu elektriny v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2, ktoré preukazuje, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.1aa

Doterajší odsek 5 sa označuje
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore