dnes je 9.12.2023

Input:

3/1961 Zb., Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie

3/1961 Zb.
[zrušené č. 52/1963 Zb.]
VLÁDNE NARIADENIE
z 18. januára 1961,
ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 3 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii:
§ 1
Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie. Spolu so Štátnou plánovacou komisiou, s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi sa podieľa na vykonávaní základných direktív o všestrannom využívaní prírodných a ekonomických zdrojov na Slovensku v záujme posilnenia ekonomiky Československej socialistickej republiky a postupného vyrovnávania ekonomickej a kultúrnej úrovne Slovenska s českými krajmi.
§ 2
Slovenská plánovacia komisia plní najmä tieto úlohy:
a) pripravuje návrhy súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci plánov rozvoja národného hospodárstva, najmä dlhodobých, a predkladá ich Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii. Tieto návrhy zahrňujú celé hospodárstvo na Slovensku a vypracúvajú sa v základných ukazovateľoch, vyjadrujúcich celkový rozsah a tempá rozvoja hospodárstva na Slovensku a jeho jednotlivých častí;
b) vypracúva na základe úloh určených vládou a predkladá Slovenskej národnej rade územný prierez plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a navrhuje opatrenia na mobilizáciu pracujúcich na Slovensku pre splnenie plánovaných úloh;
c) preveruje plnenie plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a predkladá Štátnej plánovacej komisii návrhy riešení vzniknutých problémov;
d) predkladá Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii návrhy rozvoja jednotlivých oblastí Slovenska smerujúce k najefektívnejšiemu rozmiestneniu výrobných síl, ako aj návrhy na umiestnenie významných investičných akcií;
e) zúčastňuje sa na metodickom riadení územného plánovania, príprave investičnej výstavby a skúmaní jej hospodárskej efektívnosti, ako aj projektovaní; zúčastňuje sa na usmerňovaní riešení územných plánov, ako aj plánovacej prípravy a technicko-ekonomickej koncepcie významných stavieb na Slovensku;
f) zúčastňuje sa na vypracovaní metodiky plánovania národného hospodárstva, vysvetľuje správne uplatňovanie a používanie zásad metodiky vo výrobných hospodárskych jednotkách, prípadne v podnikoch, a v národných výboroch na Slovensku a pomáha im pri zvyšovaní úrovne plánovania; spolupracuje pri rozvíjaní a správnom zameriavaní ekonomickej propagandy a dbá pri tom na to, aby rozsiahle oboznamovanie pracujúcich s problémami národohospodárskeho plánovania podporovalo ich účasť na riešení týchto problémov; zabezpečuje maximálne využívanie skúseností a návrhov pracujúcich pre správne riešenie národohospodárskych otázok;
g) vykonáva systematický rozbor rozvoja hospodárstva na Slovensku a zisťuje odchýlky od plánovaných proporcií; za tým účelom, ako aj z dokumentačných dôvodov, je v aparáte Slovenskej plánovacej komisie zriadený štatistický a dokumentačný útvar. Na základe svojich zistení Slovenská plánovacia komisia