Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

31/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

31/2018 F. s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov2aje dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splatenia príspevku, pričom pri nepeňažnom príspevku je dňom splatenia príspevku deň prevzatia príspevku akcionára zdravotnou poisťovňou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a§ 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
2. V § 40 ods. 5 sa za slovo „predpisu26“ vkladajú slová „a príspevky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu26a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a§ 8a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rámci syntetického účtu Ostatné kapitálové fondy sa účtuje na samostatnom analytickom účte kapitálový fond z príspevkov akcionárov.2aV prospech analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov sa účtuje prijatie príspevku akcionára v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve súvzťažne na ťarchu účtu účtovej skupiny 31 Pohľadávky voči
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore