Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

311/2018 Z.z., Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

311/2018 Z.z.
OPATRENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 12. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., výnosu č. 137/2015 Z. z. a opatrenia z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5 (oznámenie č. 78/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. b) sa slovo „stránok“ nahrádza slovami „sídiel a mobilných aplikácií“.
2. § 9 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) používanie protokolu HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri poskytovaní elektronických služieb a rozhraní prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
3. V § 11 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní elektronických služieb potrebných na spracovanie elektronických podaní alebo úspešné vyplnenie a prípravu elektronického podania prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov1sa používa protokol Representational State Transfer (REST) a kódovanie UTF-8,“.
4. § 11 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) špecifikácie OpenAPI Specification najmenej vo verzii 3.0 na definíciu webovej služby pri použití protokolu Representational State Transfer (REST),
i) technickej špecifikácie OpenID Connect podľa OpenID Foundation s OAuth2 podľa technickej špecifikácie RFC 6749, ak sa pri použití protokolu Representational State Transfer (REST) vyžaduje autentifikácia a určenie rozsahu oprávnení.“.
5. V § 13 písm. b) sa slová „§ 23“ nahrádzajú slovami „§ 24“.
6. § 13 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) jazyka Shapes Constraint Language (SHACL) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre validáciu dátového modelu Resource Description Framework (RDF) v Centrálnom modeli údajov.“.
7. V nadpise nad § 14 sa slovo „stránok“ nahrádza slovami „sídiel a mobilných aplikácií“.
8. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií
Štandardom pre prístupnosť webových sídiel je zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti webových sídiel, a to dodržiavaním pravidiel podľa prílohy č. 1 a harmonizovanej technickej normy2alebo
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore