dnes je 3.12.2023

Input:

32/1962 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, platné do 30.6.1964

č. 32/1962 Zb.
[zrušené č. 103/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. března 1962
o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
OBSAH ZÁKONA

Účel zákona § 1
ČÁST PRVÁ
Hlava první
Úvodní ustanovení § 2-5
Hlava druhá
Preventivní a léčebná péče § 6
ČÁST DRUHÁ
Hlava první
Dávky (služby) sociálního zabezpečení § 7
DÍL PRVNÍ
Zabezpečení v nemoci §8-19
DÍL DRUHÝ
Zabezpečení matky a dítěte § 20-29
DÍL TŘETÍ
Společná ustanovení pro dávky zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte § 30-31
DÍL ČTVRTÝ
Důchodové zabezpečení § 32-52
DÍL PÁTÝ
Sociální zabezpečení učňů § 53
DÍL ŠESTÝ
Dávky rodinných příslušníků a důchodců při pracovním úrazu § 54-56
Hlava druhá
Důchodové zabezpečení družstevníků, kteří se stanou příslušníky ozbrojených sil a nebudou účastni jejich důchodového zaopatření § 57
Hlava třetí
Společná ustanovení o dávkách § 58-70
Hlava čtvrtá
Zabezpečení důchodců v nemoci § 71
Hlava pátá
Sociální fond družstva § 72
Hlava šestá
Sociální péče § 73
Hlava sedmá
Příspěvek na úhradu nákladů § 74
Hlava osmá
Organizace sociálního zabezpečení § 75-76
Hlava devátá
Řízení § 77-82
ČÁST TŘETÍ
Přechodná a závěrečná ustanovení § 83-96
§ 1
Účel zákona
Vybudování socialismu a úspěšný rozvoj naší socialistické společnosti opírající se o trvalý a rychlý růst jednotné socialistické ekonomiky vyžaduje, aby byly postupně odstraňovány rozdíly v pracovních a ostatních podmínkách, které jsou mezi odvětvími a zvláště mezi prací v průmyslu a zemědělství. Současná úroveň celého národního hospodářství a ekonomická úroveň hospodaření jednotných zemědělských družstev a jejich nejbližší perspektivní rozvoj umožňuje a současně i vyžaduje, aby byly provedeny změny v sociálním zabezpečení družstevních rolníků a aby na tomto úseku došlo ke sblížení podmínek mezi družstevními rolníky, dělníky a ostatními pracovníky v pracovním poměru a tím k dalšímu upevnění svazku dělníků a rolníků. Sblížení sociálního zabezpečení družstevních rolníků a pracovníků v pracovním poměru bude zajištěno tím, že dávky a služby sociálního zabezpečení družstevních rolníků bude poskytovat stát za podmínek a v rozsahu obsažených v následujících stanoveních tohoto zákona. Podle předpisů o jednotné preventivní a léčebné péči bude stát poskytovat družstevním rolníkům a jejich rodinným příslušníkům preventivní a léčebnou péči bezplatně a ve stejném rozsahu jako u pracovníků v pracovním poměru. Družstva a družstevní rolníci budou přispívat na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení.
ČÁST PRVÁ
HLAVA PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 2
Věcný obsah sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení družstevních rolníků zahrnuje:
1. zabezpečení v nemoci,
2. zabezpečení matky a dítěte,
3. důchodové zabezpečení,
4. zabezpečení důchodců v nemoci,
5. sociální péči.
§ 3
Osobní rozsah
Podle tohoto zákona jsou zabezpečeni členové jednotných zemědělských družstev (družstevníci) a učňové, kteří jsou v učebním poměru k jednotnému zemědělskému družstvu.
§ 4
Rozsah nároků
Rozsah nároků ze sociálního zabezpečení se řídí podle toho, zda jde o družstva s vyšší úrovní hospodaření nebo o ostatní družstva. Za družstvo s vyšší