Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

32/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

32/2018 F. s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74 (oznámenie č. 297/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Sumy položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.“.
2. Za § 4f sa vkladá § 4g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2019 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2019.“.
3. V prílohe č. 1 riadok 061 znie: „Rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov a ostatné fondy tvorené zo zisku.“.
4. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí v štvrtom bode sa slová „celých eurách“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.
5. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha Pasíva prvý bod znie:
„1. V položke A - Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov,2aostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore