Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

339/2018 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami

339/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2017 bol v Paríži za Slovenskú republiku podpísaný Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 859 z 11. októbra 2017 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 30. júla 2018. Ratifikačná listina bola uložená 20. septembra 2018 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Slovenská republika uplatnila k dohovoru výhrady a oznámenia, do ktorých je možné nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2018 v súlade s článkom 34 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 34 ods. 2.
Dohovor mení a dopĺňa niektoré dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad a oznámení uplatnených pri ratifikácii. Vplyv na jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle výhrad a oznámení zmluvných strán bude uverejnený samostatnými oznámeniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
K dohovoru bol vydaný výkladový prostriedok (Explanatory statement), do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Príloha v slovenskom jazyku k oznámeniu č. 339/2018 Z. z.
MNOHOSTRANNÝ DOHOVOR NA ZAVEDENIE OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE NARÚŠANIA ZÁKLADOV DANE A PRESUNOV ZISKU SÚVISIACICH S DAŇOVÝMI ZMLUVAMI
Zmluvné strany tohto dohovoru,
uvedomujúc si, že vlády strácajú značný objem daní z príjmov právnických osôb v dôsledku agresívneho medzinárodného daňového plánovania, ktoré sa prejavuje umelým presúvaním ziskov do lokalít, kde nepodliehajú zdaneniu alebo kde sa na ne uplatňuje nižšie zdanenie;
s vedomím, že narúšanie základov dane a presúvanie ziskov (base erosion and profit shifting - ďalej len „BEPS“) je naliehavým problémom nielen pre priemyselne vyspelé krajiny, ale aj pre rozvíjajúce sa ekonomiky a rozvojové krajiny;
uvedomujúc si, aké dôležité je zabezpečiť, aby zisky boli zdanené tam, kde sa skutočne vykonávajú ekonomické aktivity, ktoré vytvárajú zisk, a kde sa tvoria hodnoty;
vítajúc balík opatrení, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu OECD/G20 BEPS (ďalej len „balík OECD/G20 BEPS“);
s vedomím, že balík OECD/G20 BEPS zahŕňa opatrenia súvisiace s daňovými zmluvami na riešenie určitých hybridných nesúladov, predchádzanie zneužívaniu zmlúv, zamedzenie úmyselnému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne a zlepšenie riešenia sporov;
uvedomujúc si potrebu zabezpečiť rýchlu, koordinovanú a
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore