dnes je 21.7.2024

Input:

34/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948, platné do 14.10.1990

č. 34/1949 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949,
jímž se zřizuje Řád 25. února 1948.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:
§ 1.
(1) Zřizuje se Řád 25. února 1948 pro občany, kteří se vynikající měrou zasloužili o dovršení vítězství lidové demokracie v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti tento řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
(2) Podrobné předpisy o Řádu 25. února 1948 obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 34/1949 Sb.
Stanovy Řádu 25. února 1948.
Čl. 1.
Řád 25. února 1948 (dále jen „řád“), je zřízen podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., se souhlasem presidenta republiky Československé vládou republiky pro občany, kteří si získali vynikající zásluhy o dovršení vítězství lidové demokracie v Československé republice v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
Čl. 2.
(1) Řád má tři stupně. Táž osoba může míti jen jeden stupeň řádu.
(2) Odznaky jednotlivých stupňů řádu jsou:
a) Odznak prvního stupně řádu je pěticípá stříbrná hvězda. Vnitřek cípů je z rudého smaltu, mezi cípy hvězdy šlehají pozlacené plameny. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, na jehož líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis „25. února 1948“. Na rubu hvězdy je disk s nápisem „VŮLE LIDU ZÁKONEM“ a nad ním lipová ratolest; na hořením kraji disku je nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
b) Odznakem druhého stupně řádu je stříbrná medaile i průměru 33 mm, na jejímž líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis „25. února 1948“. Na rubu medaile je nápis „VŮLE LIDU ZÁKONEM“ a nad ním lipová ratolest; na hořením okraji rubu medaile je nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
c) Odznakem třetího stupně řádu je bronzová medaile o průměru 33 mm, která má stejné ražení jako medaile stříbrná.
(3) Stuha řádu je 37 mm široká, 55 mm dlouhá a je rudé barvy.
Čl. 3.
Řád uděluje president republiky na návrh vlády.
Čl. 4.
Řád se nosí na levé straně prsou za ostatními československými řády. Nosí-li vyznamenaný na stejnokroji pouze stužku řádu, je stužka 37 mm dlouhá a 10 mm široká, při čemž první stupeň je označen zlatou hvězdičkou o průměru 10 mm, druhý stupeň stříbrnou hvězdičkou o průměru 10 mm a třetí stupeň bronzovou hvězdičkou téhož průměru. Na občanském oděvu může vyznamenaný nosit miniaturu řádu. Na praporu nosí vyznamenané útvary stuhu řádu 37 mm širokou, při čemž první stupeň je označen zlatou dvojstrannou hvězdou o průměru 30 mm, druhý stupeň stříbrnou dvojstrannou hvězdou o témže průměru a třetí stupeň bronzovou dvojstrannou hvězdou o