dnes je 7.12.2023

Input:

34/1955 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu, platné do 31.12.1956

č. 34/1955 Zb.
[zrušené č. 23/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1955
o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
(1) Ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů podniků státního obchodu a jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisací, jakož i podniků turistického a cestovního ruchu a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění plánů může být v těchto podnicích a organisacích (dále jen „podniky“) zřízen ředitelský fond (dále jen „fond“).
(2) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace určil, v kterých podnicích a od které doby se fond zřizuje.
§ 2.
(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku ve výši 1 %.
(2) Překročí-li podnik plán zisku, plyne do fondu navíc podíl ve výši 15 % úhrnného nadplánového zisku.
(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.
(4) Podmínkou pro poskytnutí podílů je, že podnik plní nebo překračuje plán maloobchodního nebo velkoobchodního obratu nebo plán odbytu v plánované struktuře, plán výroby zboží ve stanoveném sortimentu, plánovaný zisk a nepřekračuje plánované náklady na oběh.
(5) Roční úhrnný podíl plynoucí do fondu včetně odměny z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků podniku činných v hlavní činnosti podniku, přepočteného na procento skutečného objemu maloobchodního nebo velkoobchodního obratu a výroby zboží.
§ 3.
Při určení výše nadplánového zisku se do tohoto zisku nezapočítávají částky, které vyplynuly z příčin, které nezávisí na obchodní nebo výrobní činnosti podniku.
§ 4.
(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2 ze souhrnných výsledků dosažených podle rozvahy podniku od počátku roku.
(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.
§ 5.
(1) Prostředků fondu používá ředitel podniku:
a) k rozšiřování obchodního provozu nebo výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování obchodu nebo výroby (malé mechanisaci, realizaci zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % prostředků fondu;
b) k výplatě individuálních odměn vítězům socialistických soutěží, pracovníkům za vynikající pracovní výkony, k úhradě poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům podniku;
c) ke zlepšení kulturní, sociální, hygienické, zdravotní a bezpečnostní péče o pracovníky podniku (ke zlepšení pomocných