Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

34/2018 F.s., Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

34/2018 F. s.
Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/019153/2018-724
určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách1) , ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch (ďalej len „dokumentácia“).
Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ing. Daniela Klučková
generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej
Obsah dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorým sa ustanovuje vedenie dokumentácie, určuje obsah dokumentácie takto:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Vymedzenie obsahu dokumentácie daňovníka, ktorým je závislá osoba podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov alebo daňovník, ktorý vykonáva transakcie so stálou prevádzkarňou v rozsahu vymedzenom podľa § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov (ďalej len „daňovník“), vychádza z princípov a zásad stanovených smernicou OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy a Uznesením Rady a zástupcov vlád členských štátov EÚ, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 27. júna 2006, o kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii (2006/C 176/01).
Článok 2
Všeobecné zásady
1. Pravidlá určenia obsahu a rozsahu dokumentácie sa uplatnia vždy na konkrétne zdaňovacie obdobie, v ktorom sú podmienky pre jednotlivé typy dokumentácie splnené.
2. Toto usmernenie určuje minimálny rozsah dokumentácie. Správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu.
3. Obsah dokumentácie závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ako aj od použitej metódy ocenenia.
4. Úplná dokumentácia alebo základná dokumentácia podľa článku 3 sa vypracuje za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Skupina kontrolovaných transakcií je viacero kontrolovaných transakcií, ktoré sú
a) rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
b) vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
c) porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

ak vypracovanie
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore