Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

340/2018 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

340/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2016 bol v Kigali prijatý Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (oznámenie č. 251/2006 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 809 z 12. septembra 2017.
Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 18. októbra 2017. Ratifikačná listina bola uložená 16. novembra 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Dodatok nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom IV ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.
Príloha v slovenskom jazyku k oznámeniu č. 339/2018 Z. z.
Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
Článok I
Dodatok
Článok 1 ods. 4
V článku 1 ods. 4 protokolu sa slová „prílohe C alebo prílohe E“ nahrádzajú slovami „prílohe C, prílohe E alebo prílohe F“.
Článok 2 ods. 5
V článku 2 ods. 5 protokolu sa slová „a článku 2H“ nahrádzajú slovami „článkoch 2H a 2J“.
Článok 2 ods. 8 písm. a), ods. 9 písm. a) a ods. 11
V článku 2 ods. 8 písm. a) a ods. 11 protokolu sa slová „články 2A až 2I“ nahrádzajú slovami
„články 2A až 2J“.
Na konci článku 2 ods. 8 písm. a) protokolu sa pripája táto veta:
„Každú takúto dohodu možno rozšíriť o záväzky so zreteľom na spotrebu a výrobu podľa článku 2J, ak celková spoločná vypočítaná úroveň spotreby alebo výroby dotknutých zmluvných strán nepresiahne úrovne požadované článkom 2J.“.
V článku 2 ods. 9 písm. a) bode i) protokolu sa po slove „vykonané,“ vypúšťa slovo „a“.
V článku 2 ods. 9 písm. a) sa bod ii) protokolu označuje ako bod iii).
V článku 2 ods. 9 písm. a) protokolu sa za bod i) vkladá bod ii):
„ii) sa majú vykonať úpravy potenciálov globálneho otepľovania uvedených v skupine I prílohy A, v prílohe C a prílohe F, a ak áno, aké by mali byť, a,“.
Článok 2J
Za článok 2I protokolu sa vkladá článok 2J:
„Článok 2J Fluórované uhľovodíky
1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2019, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období jej vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok v prílohe F vyjadrená v ekvivalente CO2 nepresiahla pre príslušný rozsah rokov uvedených ďalej v písmenách a) až e) percentuálny podiel ročného priemeru jej vypočítaných úrovní spotreby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2011, 2012 a 2013 vrátane 15 percent jej vypočítanej úrovne spotreby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C podľa článku 2F ods. 1, vyjadrenej v ekvivalente CO2:
a) 2019 až 2023: 90 percent;
b) 2024 až 2028: 60 percent;
c) 2029 až 2033: 30 percent;
d) 2034 až 2035: 20 percent;
e) 2036 a nasledujúce roky: 15 percent.
2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby strana zabezpečila, že počas dvanásťmesačného
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore