Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

342/2018 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

342/2018 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. novembra 2018
o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) technické požiadavky na plavidlá, ktoré sú prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách Európskej únie (ďalej len „vodná cesta“) uvedených v § 3,
b) technické prehliadky plavidiel,
c) rozdelenie vodných ciest na zóny,
d) podmienky vydávania a evidencie lodných osvedčení,
e) prideľovanie a používanie jednotného identifikačného čísla plavidla a
f) podmienky zápisu, výmazu a ochrany údajov v Európskej databáze trupov plavidiel.
§ 2
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na plavidlo, ktorým je
a) loď vnútrozemskej plavby, ktorej dĺžka je najmenej 20 m; dĺžkou plavidla sa rozumie maximálna dĺžka trupu plavidla v metroch bez kormidla a čeleňa,
b) loď vnútrozemskej plavby, ktorej ponorený objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je najmenej 100 m3 a ktorá podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii;1) šírkou plavidla sa rozumie maximálna šírka trupu plavidla v metroch meraná po vonkajší okraj obšívky bez bočných lopatových kolies, odierok alebo iných zabudovaných zariadení a ponorom plavidla sa rozumie zvislá vzdialenosť v metroch medzi najnižším bodom trupu bez zohľadnenia kýlu alebo iných pripevnených prípojných zariadení a čiarou najväčšieho ponoru,
c) remorkér, ktorý je určený na vlečenie plavidla uvedeného v písmene a), b) alebo v písmene f),
d) tlačný remorkér, ktorý je určený na tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a), b) alebo v písmene f),
e) osobná loď, ktorou sa rozumie výletná loď alebo kajutová loď postavená a vybavená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
f) plávajúci stroj.2)
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a) prievoznú loď,3)
b) vojenskú loď,
c) námornú loď vrátane remorkéra a tlačného remorkéra, ktorá
1. vykonáva plavbu v pobrežných vodách alebo v pobrežných vodách má základňu alebo
2. dočasne vykonáva plavbu na vodných cestách za predpokladu, že má
2a. osvedčenie, ktoré preukazuje zhodu s medzinárodnými zmluvami,4) alebo rovnocenné osvedčenie,
2b. osvedčenia vydané podľa osobitného predpisu,5) ak ide o osobnú loď, na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,4)
2c. osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, ak ide o rekreačné plavidlo, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,4) alebo
2d. osvedčenie a označenie voľného boku v súlade s právnymi predpismi štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, ak ide o námornú loď, na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy.4)
§ 3
Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty rozdeľujú na tieto zóny:
a) zóna 1, 2, 3 a 4, pričom
1. zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore