Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

348/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

348/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 23. októbra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z. a vyhlášky č. 129/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 4 písm. a) sa suma „65 000 eur“ nahrádza sumou „72 000 eur“.
2. V § 2 ods. 4 písm. b) sa suma „75 000 eur“ nahrádza sumou „90 000 eur“ a slová „ods. 22“ sa nahrádzajú slovami „ods. 23“.
3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1asuma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 4 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a“.

Doterajšie odseky 5 až 21 sa označujú ako odseky 6 až 22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a§ 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.
5. V § 2 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a slová „odsekoch 6 až 10“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 11“.
6. V § 2 ods. 14 a 15 sa slová „odsekoch 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 12“.
7. V § 2 ods. 16 sa slová „odsekoch 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekoch 14 a 15“.
8. V § 2 ods. 18 až 20 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a g)“.
9. V § 2 odsek 21 znie:
„(21) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na
a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 650 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,
b) verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore