dnes je 26.9.2023

Input:

35/1950 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)

č. 35/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 29. března 1950,
kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950
(rozpočtový zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Státní rozpočet, který jest přílohou /1/ tohoto zákona, tvoří:
a) skupina I. Rozpočet státní správy, jejíž výdaje se stanoví částkou 105.113,271.000 Kčs a příjmy jsou rozpočteny částkou 119.432,473.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 14.319,202.000 Kčs;
b) Skupina II. Rozpočet státních podniků a výsledným přebytkem 11.300,867.000 Kčs;
c) skupina III. Rozpočet státního dluhu se schodkem 5.253,706.000 Kčs;
d) skupina IV. Rozpočet Ústřední národní pojišťovny s přebytkem 7,061.000 Kčs;
e) skupina V. Státní příděl Fondu znárodněného hospodářství s nákladem 20.000,000.000 Kčs.
(2) Z přebytků a schodků (přídělu) skupin uvedených v odstavci 1 vyplývá přebytek státního rozpočtu 373,424.000 Kčs.
(3) Ve výdajích rozpočtů uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d) jsou obsaženy výdaje na investice, jež činí v rozpočtu státní správy 18.965,531.000 Kčs, v rozpočtu státních podniků 1.128,867.000 Kčs a v rozpočtu Ústřední národní pojišťovny 888,092.000 Kčs.
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení pro státní správu.
§ 2.
Použití rozpočetních úvěrů podle účelů.
Prostředků určených státním rozpočtem (nadále „úvěry“) smí býti použito. pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 3, 5 a 6), jen do výše a k úhradě výdajů toho druhu, jak jsou uvedeny ve státním rozpočtu. Přitom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Pokud výše výdajů spojených s některým opatřením byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je k jejímu překročení třeba opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto výdajů.
§ 3.
Přesuny úvěrů.
(1) Má-li býti kryta nutná potřeba a není-li pro ni buď vůbec žádné úhrady, nebo je-li pro ni jen nedostatečná úhrada v úvěru příslušné účtové skupiny nebo podskupiny a to, pokud jde o národní výbor v jeho rozpočtu, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 6), uhrazena úsporami v úvěrech jiných účtových skupin nebo podskupin (přesun úvěrů, dále jen „přesun“).
(2) Přesuny jsou přípustny zásadně jen v rámci téže kapitoly.
(3) Rozpočty ústředního národního výboru a obvodních národních výborů hlavního města Prahy se posuzují při provádění přesunů jako jeden rozpočet.
(4) Úvěrů určených k úhradě potřeby na majetkové změny (účtové třídy 0,1 a 2) nesmí býti použito k úhradě nákladů (účtové třídy 3 a 4). Úvěrů rozpočtených na investiční majetek (účtová třída 0) nesmí býti použito ani k úhradě zvýšení výdajů rozpočtených na zásoby (účtová třída 1) a na finanční majetek (účtová třída 2).
(5) Úhrny úvěrů rozpočtených v jednotlivých kapitolách na ostatní náklady (účtová třída 4) mohou býti překročeny jen se souhlasem vlády.
(6) Vláda vydá nařízením podrobnější předpisy k provedení ustanovení předchozích odstavců, jimiž zejména
a) stanoví výjimky z ustanovení odstavce 2 pro rozpočty národních výborů,
b) upraví postup při požadování, schvalování a provádění přesunů,