Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

35/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

35/2018 F. s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13.decembra 2018 č. MF/015819/2018-352,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.), opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31 (oznámenie č. 404/2014 Z. z.) a opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (oznámenie č. 55/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.“.
2. § 19 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom, sa účtuje o prijatých transferoch a poskytnutých transferoch ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.“.
3. V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje majetok, ktorý neprináša budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a umožňuje plniť jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4. V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, neprihliada sa na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore